همایش های صادرات در بازارهای جهانی

بخشی از آنچه در همایش های آراد می آموزیم:

  • نحوه ورود به تجارت و صادرات با سرمایه اندک
  • پیش نیازهای صادراتی
  • پیدا کردن تامین کننده و مشتری
  • دریافت پول از مشتریان داخلی و خارجی
  • حمل و نقل در تجارت
  • قوانین بین المللی صادرات
  • ظرفیت های پنهان و آشکار در صادرات
  • انتخاب محصول مناسب صادراتی