نوشته‌ها

آموزش زیرساخت های صادراتی

روش های نوین صادرات و فرصت های صادراتی

در این فایل صوتی می‌خواهم درباره فرصت‌های از دست رفته در حوز…

بزرگترین سیستم همکاری در فروش ایران

در ایران به دلیل عدم توجه به تشکیل سیستم های همکاری در فروش ب…

بزرگترین سیستم همکاری در فروش

هر چه در فعالیت های مربوط به فروش بتوان بزرگترین سیستم های همکاری را ط…

سیستم اجرایی فروش

داشتن یک سیستم اجرایی برای فروش اصولی می تواند از مهم ترین مسائل قاب…