نوشته‌ها

مهمترین پارمترهای محصولات فله

/
در فایل دیشب درباره کارکردن با برندها و در حوزه محصولات بسته‌بندی صح…
45

آموزش های اینکوترمز ۲۰۱۰

اینکوترمز ۲۰۱۰ که بیان کننده تعهدات طرفین قرارداد به همدیگر است ی…