نوشته‌ها

روی گشاده و خوش بیانی در تجارت

? هر تاجری که می خواهد تجارت کند و یا هر تولیدکننده ای که می خوا…