نوشته‌ها

برندسازی و توسعه بازار تولید داخلی

عکس جلسات مشاوره با اساتید پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه …
توسعه بازار

صادرات کالا و توسعه بازار های خارجی

من نظام‌پرور مدیر توسعه کسب‌وکار و مشاور امور صادراتی گروه شرک…