نوشته‌ها

وضعیت اقتصادی

بررسی وضعیت اقتصادی در ۶ ماه دوم ۹۸

/
نیمه دوم سال در اقتصاد ایران بسیار تاثیرگذارتر از نیمه اول است…