نوشته‌ها

قواعد اینکوترمز 2010

قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰ همراه با آموزش کامل به صورت صوتی

اینکوترمز ۲۰۱۰ چیست؟ آموزش اینکوترمز و قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰ اینکو تِ…
45

آموزش های اینکوترمز ۲۰۱۰

اینکوترمز ۲۰۱۰ که بیان کننده تعهدات طرفین قرارداد به همدیگر است ی…
77

اینکوترمز چطور و از کجا شروع شد؟

در این مبحث به بخش اول اینکوترمز به صورت تخصصی میپردازیم. اینک…