نوشته‌ها

رتبه گوگل

آرم شرکت گوگل

شرکت گوگل با دارا بودن یک آرم مشخص و با رنگ هایی که بر اساس ا…

معنی آرم جدید گوگل

آرم های مختلف و جدید گوگل از معنی های مختلفی برخوردار می باشد که ب…

مفهوم آرم جدید گوگل

با توجه به ایجاد مداوم آرم های جدید توسط گوگل هر یک دارای مفهوم…

تغییر آرم گوگل

یکی از عوامل تاثیر گذار در زمینه تغییر آرم گوگل می توان به تغییر مناس…

فلسفه آرم گوگل

آرم گوگل و تغییرات مکرر آن دارای فلسفه هایی می باشد که سازندگان آن از…

مفهوم آرم گوگل

آرم گوگل در مناسبت های مختلف تغییر می نماید و هر یک دارای مفهو…