📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.

حمل و نقل و ترانزیت جاده ای + فیلم

در این مقاله قصد داریم در مورد حمل و نقل و ترانزیت جاده ای صحبت کنیم تا تاجران عزیز آرادی از این مطالب مفید استفاده کرده و نهایت استفاده را ببرند

 

عبور ترانزیت خارجی :
ماده 95 : عبور دهنده با تسلیم اظهارنامه به گمرک ، متعهد می گردد کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت ، نوع وسیله حمل و فصول سال تعیین می شود از طریق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه عبور خارج نماید .تبصره 1) مدت زمان و مسیرهای عبور کالاهای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شهر سازی و با هماهنگی گمرک ایران تعیین می گردد .
تبصره 2) تمدید مهلت پروانه با تغییر گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی با گمرک ایران و با اعلام مراتب به گمرک های ذی ربط امکان پذیر است .تبصره 3) تجدید و ترمیم بسته بندی ، درجه بسته بندی و عملیات برای تسهیل حمل کالای عبوری ، پس از درخواست کتبی صاحب کالا با نماینده قانونی وی با نظارت گمرک ، مجازی می باشد . هرگونه خسارت وارده به کالا ناشی از اجرای این ماده به عهدی درخواست کننده می باشد .تبصره 4) گمرک و سازمان های ذی ربط ، درخواست عبور دهنده مبنی بر تخلیه کالا در اماکن گمرکی با انتقال کالا از بارگنج ( کانتینر) به کامیون ، واگن یا هواپیما و بالعکس را می پذیرد .ماده 96 :کالای عبوری پس از انجام کنترل های گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی ، مهر و موم پلمپ می گردد و در صورتی که وسیله نقلیه قابل مهر و موم شدن باشد به مهر و موم پلمپ وسیله نقلیه اکتفا می شود .در صورتی که بارکنج یا وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به هنگام ورود دارای مهر و موم پلمپ سالم باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم پلمپ نسبت به الصاق مهر و موم پلمپ جدید اقدام می نماید ، در موارد ظن قوی به وجود تخلف ، گمرک می تواند علاوه بر کنترل مهر و موم پلمپ محموله ها را با اسناد و اظهارنامه تطبیق نماید .ماده 97 : در مواردی که وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به علت نقص فنی یا سانحه یا دلایل موجه دیگر متوقف می شود ، عبور دهنده یا حامل باید مراتب را به نزدیکترین گمرک اطلاع دهد ، تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل یا بارگیری کالا در وسیله دیگری که قابل مهر و موم پلمپ باشد ، کالا عبور داده شود .
در این موارد نیز ضمن تنظیم صورتحساب و درج شماره مهر و موم پلمپ در اسناد مربوط ، مراتب به گمرک های ورودی و خروجی اعلام خواهد شد .ماده 98 : عبور خارجی کالا برای شرکت های حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی از نظر سپردن تضمین در حکم کالای مجاز تلقی می شود .
تبصره 1 ) کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین ، عبور ترانزیت می شود .تبصره 2) در مواردی که کالای عبوری به وسیله پست دولتی با شرکت های حمل و نقل ریلی یا راه آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل می شود و همچنین کالای غیر تجاری همراه مسافران عبوری ، به جای تضمین با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور ترانزیت می شود .ماده 99 : مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور خارجی به شرح زیر می باشد :
الف : تصویر سیاهه خرید
ب: تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالاپ : بارنامه یا راه نامه یه تصویر تصدیق شده آنها توسط موسسه حمل و نقل با فهرست کل بار ( مانیفست) لنج یا قبض انبار صادره به وسیله مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی .
ت: ترخیصیه به استثنای کالاهای حمل شده توسط لنج یا کالای وارده از طریق مرزهای زمینی .ث : گواهی های مستند به قوانین مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهی برای کالای عبوری تصریح گردیده است .
ج: اصل قبض انبار ( در صورت عدم حمل یکسره کالا )
ماده 100 : پروانه عبور خارجی پس از انجام تشریفات مقرر به ازای هر واحد حمل به عبور دهنده تسلیم می گردد تا به موجب آن کالا خود را تحویل گرفته و حمل نماید .پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه حامل کالا باشد ، یک نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضمیمه از طرف گمرک ورودی مستقیما به گمرک خروجی ارسال می گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت به تصدیق خروج کالا در اظهارنامه اقدام و به گمرک ورودی اعاده نماید .
تبصره ، در مورد کالاهای ممنوع مازاد بر 5 درصد و کالاهای غیر ممنوع ماده 54 قانون جهت اجرای تبصره 2 ماده 108 قانون صرفا کالای نگه داری و باقیمانده کالا که با اظهارنامه مطابقت دارد اجازه عبور داده می شود .ماده 101 : در مواردی که کالا عبور خارجی موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل می گردد گمرک ورودی مشخصات محموله ، وسیله حمل ، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم پلمپ الصاق ، نام گمرک خروجی ، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرکی و سایر اطلاعات مورد نیاز را در پته عبور قید و به همراه یک نسخه تصویر پروانه ، تحویل عبور دهنده می نماید که در طول مسیر و برای خروج از قلمرو گمرکی حکم اصل پروانه را خواهد داشت .در این گونه موارد اصل پروانه همراه آخرین وسیله نقلیه ارسال و به گمرک خروجی تسلیم خواهد شد در هر حال تسویه تضمین یا تعهد موکول به ارائه اصل پروانه و تایید خروج یا تحویل تمام محموله عبوری به گمرک خواهد بود .ماده 102 : کالا عبوری را می توان با موافقت گمرک ایران به گمرک های داخلی در طول مسیر عبور تحویل و برای سایر منظورهای ماده 47 قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخیص نمود ، به شرط اینکه در کالا دخل و تصرفی نشده باشد ، در این موارد پروانه عبوری توسط گمرک داخلی ابطال و مراتب به گمرک های ورودی و خروجی اعلام می شود .ماده 103: توقف وسیله حمل برای انجام عملیات بازرسی و مهر و موم پلمپ مجدد موضوع ماده 55 قانون که در نهایت منجر به ادامه مسیر حمل و نقل می گردد نباید از بیست و چهار ساعت تجاوز کند.ماده 104 : چنانچه در مرز خروجی یا گمرک داخلی مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم پلمپ بارگنج (کانتینر ) یا وسیله نقلیه دست نخورده است ، بازرسی محتویات ضرورتی ندارد مگر در موارد ظن قوی به وجود تخلف که در این صورت با اجازه رییس گمرک مربوط ، پس از بررسی چنانچه مغایرتی مشاهده نمود ، صورت مجلس تنظیم و ضمن درج شماره مهر و موم های پلمپ ها قبلی و جدید در آن نتیجه بررسی قید و حسب مورد اجازه خروج محموله یا تخلیه آن و انجام سایر اقدامات داده می شود .ماده 105 : گمرک خروجی موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم پلمپ و مشخصات ظاهری را تطبیق نموده و از حصول اطمینان از مطابقت ، اجازه تخلیه یا خروج کالا را تحت نظارت مامورین گمرک صادر نماید .ماده 106 : پس از تحویل کالا به گمرک مقصد و یا خروج محموله از قلمرو گمرکی گمرک یاد شده بلافاصله مراتب را به گمرک ورودی اعلام و اظهارنامه گواهی شده توسط رییس گمرک مربوط ، به اظهارکننده یا نماینده وی تسلیم می شود تا جهت ابطال تعهدات یا تضمین ها به گمرک ورودی تسلیم نماید.
پروانه عبور که خروج کالا در پشت آن گواهی شده ، در گمرک خروجی بایگانی و علاوه بر آن به محض تحویل یا خروج کالا مراتب در رایانه یا در دفتر مخصوص شماره گذاری و مهر و موم پلمپ و ثبت می شود .ماده 107 : هرگونه کاهش یا افزایش در اقلام ممنوع عبور خارجی بنا به پیشنهاد شورای امنیت کشور به تصویت هیئت وزیران خواهد رسید .
ماده 108 : در مواردی که عبور کالا بدون تخلیه و تحویل به اماکن گمرکی میسر نمی باشد و مقصد بارنامه غیر از گمرک ورودی باشد در حکم حمل یکسره خواهد بود .ماده 109 : از زمان وقوع تخلف گمرکی در رویه عبور خارجی تا صدور و ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی ، تصمیم گیری در مورد کاهش تسهیلات برای شرکت های حمل و نقل بین المللی با گمرک ایران است .عبور (ترانزیت ) داخلی
ماده 110 : صاحب کالا یا نماینده قانونی وی در مورد عبور داخلی شخصی و شرکت حمل و نقل بین المللی در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد پس از انجام تشریفات مربوط و صدور پروانه ، کالا را در مهلتی که متناسب با مسافت ، نوع وسیله نقلیه و فصول سال توسط گمرک تعیین می شود با مهر و موم پلمپ سالم الصاق به بارگنج ، محفظه بار یا بسته ها به گمرک مقصد تحویل نماید .ماده 111 : مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور داخلی شخصی و حمل یکسره به شرح زیر می باشد :
الف) تصویر سیاهه خرید
ب) تصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالاپ) بارنامه ، راه نامه یا تصویر گواهی شده آنها توسط شکت حمل و نقل بین المللی یا فهرست کل بار (مانیفست ) لنج ،
ت) ترخیصیه یا موافقت کتبی بانک در صورت خرید کالا از طریق اعتبار اسنادی ، مگر در مواردی که به موجب بارنامه مقصد نهایی کالا گمرک های داخلی تعیین شده باشد .
ث) گواهی های مستند به قوانین مربوط که برای کالای عبور داخلی لازم است .ماده 112 : قبل از صدور پروانه عبور داخلی شخصی ، اظهارکننده باید تضمین های لازم را به میزان تعیین شده توسط گمرک ایران تودیع نماید ولی هزینه های انجام خدمات به صورت نقدی وصول می گردد.
تبصره 1) کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهانامه و سپردن تضمین ، عبور داخلی می شود .تبصره 2) در خصوص عبور داخلی کیسه ها ، بسته ها و مرسولات پستی ، محموله های حمل شده به وسیله راه آهن و کالای دولتی که مستقیما از گمرک مبدا به گمرک مقصد حمل می گردد ، به جای تضمین ، اخذ تعهد بلامانع است .ماده 113: در صورتی که در مسیر عبور ، کالا یا وسیله حمل آن دچار سانحه گردد، عبور دهنده یا حامل موظف به اعلام مراتب به نزدیک ترین گمرک جهت اعزام مامور برای وارسی کالا و تنظیم صورت مجلس می باشد ، گمرک پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم پلمپ مجدد اجازه ادامه مسیر داده و نسخه ای از صورت مجلس را برای گمرک های مبدا و مقصد عبور ارسال خواهد نمود .ماده 114 : پس از وصول کالا به گمرک مقصد تعداد و علایم و مهر و موم های (پلمپ های ) بسته ها یا وسیله نقلیه حسب مورد وارسی و با مندرجات پروانه تطبیق و در صورتی که اختلافی مشاهده نگردد کالا به انبار تحویل و قبض انبار صادر و تسلیم تحویل دهنده می گردد .
علاوه بر صدور قبض انبار ، تحویل محموله با قید تاریخ در پروانه عبور با وله کارنه تیر از طرف گمرک مقصد گواهی تا با ارسال به گمرک مبدا ، عبور دهنده بتواند تضمین و تعهد خود را تسویه نماید .ماده 115 : در صورت کشف اختلاف در گمرک مقصد ، صورت مجلس بلافاصله با حضور عبوردهنده یا حامل کالا ، از طرف آن گمرک تنظیم و یک نسخه آن به نماینده شرکت حمل و نقل بین المللی تسلیم و مراتب در زیر پروانه یا کارنه تیر قید می گردد.صورت مجلس مذکور باید ظرف بیست و چهار ساعت تنظیم و یک نسخه آن برای گمرک مبدا عبور ارسال شود .
تبصره ، تا زمانی که جرم قاچاقی اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است ، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده 109 قانون نسبت به تحویل کالا به گمرک اقدام نماید .انتقالی :
ماده 169 : برای انتقال کالا شرکت حمل و نقل یا نماینده وی باید اظهارنامه به گمرک تسلیم نماید اظهارنامه باید مبین تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوی بسته های باشد که انتقال آنها مورد تقاضا است .ماده 170 : در مورد انتقال مستقیم ، گمرک و مرجع تحویل گیرنده پس ازدریافت اظهارنامه ، مامورانی برای نظارت تعیین می نماید که مراقب جریان انتقال کالا باشند ، مشخصات بسته هایی که به تدریج از یک وسیله نقلیه تخلیه و به دیگری بارگیری می شود در اوراق بار شماری یادداشت و پس از اتمام عملیات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبیق و اگر اختلافی مشاهده نمود مراتب در زیر اظهارنامه قید و آن را امضا می کنند و هر گاه اختلافی دیده شود شرح اختلاف را گزارش می دهند تا دستور رسیدگی و رفع اختلاف صادر گردد.ماده 17 :
1) در مورد انتقال غیر مستقیم پس از تسلیم اظهارنامه و صدور اجازه تخلیه با رعایت همان اصول و ترتیبی که در بخش سوم قانون مقرر است بسته ها از وسیله نقلیه تخلیه شده و با رعایت همان اصول تحویل گیرنده می گردد .

ماده 172 : برای انتقال کالاهای تحویل شده به وسیله نقلیه دیگر و بارگیری آن ، تحویل دهنده کالا باید به صورت کتبی از گمرک و مرجع تحویل گیرنده درخواست صدور اجازه انتقال کرده و نسخه ای از اظهارنامه و رسید انبار را به آن ضمیمه نماید و در این صورت اجازه انتقال صادر و بسته ها به وسیله نقلیه دیگر حل و تحت نظارت مامورانی که گمرک در ضمن صدور اجازه تعیین می کند بارگیری گردیده و سپس اجازه حرکت وسیله حمل توسط گمرک صادر خواهد شد .

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


0 پاسخ