4

ویژه نامه تخصصی

تحولی در کسب درآمد با آرادبرندینگ

🖋️ روش های منسوخ شده در تجارت
🖋️ تغییر دیدگاه فروش، عامل موفق
🖋️ تامین کننده، رکن اول تجارت مدرن 
🖋️ تجارت بدون آراد چه می شود

هفته دوم شهریور 1400