آموزش برندسازی اینترنتی

📅 آموزش های شنبه ۲۰ اردیبهشت

ساعت ۱۶ تا ۱۸ پخش زنده – ثروتمند شدن با آراد – استاد زیارکلایی
ساعت ۱۸ تا ۲۰ کلاس مجازی – نحوه صدور FCO یا پیشنهاد رسمی – استاد نظام پرور

📅 آموزش های دوشنبه ۲۲ اردیبهشت

ساعت ۱۶ تا ۱۸ پخش زنده – نحوه قیمت دادن به مشتریان خارجی در صادرات – استاد نظام پرور
ساعت ۱۸ تا ۲۰ کلاس مجازی – ورود به صادرات برای قدیمی ها + مزایا طرح شتاب نسبت به سایر مسیرهای صادراتی – استاد شعبانی

📅 آموزش های چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت

ساعت ۱۶ تا ۱۸ پخش زنده – تضمین مشتری در آراد + نمایش آرادی های موفق – استاد شعبانی
ساعت ۱۸ تا ۲۰ کلاس مجازی – آشنایی با کلیدواژه ها برای تولید محتوا – استاد زیارکلایی

برنامه های ضبط شده گذشته