دور شدن از عذاب کرونایی

بعضی ها بر این اعتقادند که کرونا یک عذاب است از سمت خدا که بر مردم تمام دنیا آمده و بعضی از مردم بر این اعتقادند که صحبت عذاب و این حرف ها نیست و فقط یک اتفاق از سمت طبیعت است و بعضی نیز بر این اعتقادند که کرونا یک فرصت است برای بهتر […]