اتصال به اینترنت شما ضعیف یا قطع است.

روفرشی کشدار طرح سنتی؛ ابریشمی مخمل سایز (6 9 12) متر

پخش زنده
آراد برندینگ
مدرسه تجارت آراد
پیوستن به تاجران

روفرشی کشدار طرح سنتی یک روفرشی با طرح ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ بوده دارای طرح های متنوع و مقاوم در ﺑراﺑر ﻧﻔوذ آب می باشد.

روفرشی کشدار طرح سنتی

ھﻣﺎﻧطور ﮐه از ﻧﺎم آن ﻣﺷﺧص اﺳت روﻓرﺷﯽ ﮐﺷدار طرح ﺳﻧﺗﯽ ﺑﺎ طراﺣﯽ ﺑه ﺳﺑک ﺳﻧﺗﯽ ﻣدرن ﺗرﯾن و با دوام ﺗرﯾن ﺳبک روﻓرﺷﯽ و اغلب ﺑه ﺻورت ﺷﻠوغ ﺑﺎ طرح ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ طراﺣﯽ ﺷده و مقاوم در ﺑراﺑر ﻧﻔوذ آب می باشد.

در بین این محصولات روفرشی کشدار ترک در ارائه طرح های سنتی سرآمد می باشد.

از ﺟﻧس اﯾن ﻣﺣﺻول می توان به مدل ﺷﺎﻧل ﻣﺧﻣﻠﯽ دو رو که ﺟﻧس آن ﻧﺎﻧو اﺳت و ﺳه ﺑراﺑر مقاوم تر و ﺿﺧﯾم ﺗر از ﻣدل ھﺎی ﻣﺷﺎﺑه ﺧود اﺳت اشاره کرد.

ﺑﺎ ﺑﺳﺗه ﺑﻧدی ﺷﮑﯾل و ابعاد اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑرای اﻧواع ﺳﺎﯾز و ﻣد ل ھﺎی ﻓرش و ﮐﺎور ﺑﺳﯾﺎر ﺷﯾک در ﺑﺎزار ﻋرﺿه ﻣﯽ ﺷود.

روفرشی کشدار

مشخصات روفرشی کشدار طرح سنتی

ﺟﮭت آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﻧﺣﺻر ﺑه ﻓرد روﻓرﺷﯽ ﮐﺷدار طرح ﺳﻧﺗﯽ ﮐه اﻣروزه ﭘرطرﻓدار ﺑوده و بسیار ﮐﺎرﺑردی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در اﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣراه ﺑﺎﺷﯾد.

از ﮐﯾﻔﯾت و ﺟﻧس ﻣروغوب آن ﻣﯽ ﺗوان ﺑه ﺿد لک ﺑودن و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻋدم ﻧﻔو ﭘزیری ی آب به داﺧل آن ﮐه ﻣوﺟب ﺣﻔظ ﺗﻣﯾزی میﺷود.

عنوان توضیحات
مشخصه عدم وجود پرز در بافت محصول
ویژگی ها ضخیم، ثبات رنگ بالا و شستشوی آسان
جنس ابریشمی و مخمل
ابعاد 6، 9 و 12 متری

ھم ﭼﻧﯾن ﺿد ﺑﺎﮐﺗری و ﺑدون ﭘرز ﺑودن آن ﮐه ﺑرای اﻓراد ﺣﺳﺎس ﻧﯾز ﻣﻧﺎﺳب اﺳت میﺗوان اﺷﺎره ﮐرد .

ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑداﻧﯾد ﺑرای ﺷﺳﺗﺷوی راﺣت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را داﺧل ﻟﺑﺎﺳﺷوﯾﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی 30درﺟه ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد ﻗرار دھﯾد.

ھﻣﺎن طور ﮐه از ﻧﺎم آن ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐش دار ﺑودن روﻓرﺷﯽ ﺑﺎﻋث اﺳﺗﻔﺎده آﺳﺎن و ﻋدم اﯾﺟﺎد ﺳرﺧوردﮔﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷود.

روفرشی ترک

خرید روفرشی کشدار طرح سنتی

ﺟﮭت ﺧرﯾد روﻓرﺷﯽ ﮐﺷدار طرح ﺳﻧﺗﯽ ﺗوﺻﯾه ﻣﺎ ﺑه ﺷﻣﺎ دﻗت ﺑه ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳت ﮐه ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد با رﻋﺎﯾت آن ﺧرﯾد ﻣطﻣن ﺗر داﺷﺗه ﺑﺎﺷﯾد ﭘس در اﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣراه ﺑﺎﺷﯾد.

ﻗطعا ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﮑﺗه در ھﻧﮕﺎم ﺧرﯾد روﻓرشی ﺳﻧﺟﯾدن ﺟﻧس آن اﺳت ﮐه ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺟﻧس هایی مانند ﻣﺧﻣل، اﺑرﯾﺷم و همچنین اﻟﯾﺎف ﺑه ﮐﺎر رﻓﺗه در بافت آن نخ و پنبه ﺑﺎﺷد.

اگر در هنگام خرید طول عمر محصول و ماندگاری آن مهم است ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺟﻧس اﺑرﯾﺷم ﮐه ﺑﮭﺗرﯾن ﺟﻧس اﯾن روﻓرﺷﯽ اﺳت راتهیه ﮐﻧﯾد.

اﯾن روﻓرﺷﯽ کشدار طرح ﺳﻧﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزاری ﻧوﯾن ﺑه ﺻورت ﻧﺎﻧو و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺗﮑﻧوﻟوژی و اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﺎزارتهیه ﺷده اﺳت.

روفرشی ابریشمی

قیمت روفرشی کشدار طرح سنتی + خرید و فروش

قیمت روفرشی کشدار طرح سنتی به خاطر سایز های مختلف این روفرشی و همچنین الیاف استفاده شده در آن و شرکت تولید کننده قیمت های مختلفی دارد.

ھﻣﺎن طور ﮐه در ﻣوارد ﺑﺎﻻ ﺑه آن اﺷﺎره ﮐردﯾم، ﻗﯾﻣت روﻓرﺷﯽ طرح ﺳﻧﺗﯽ ﮐﺷدار ﮐه ﺑه ﻋﻠت ﮐش دار ﺑودن و ﻗﺎﺑﻠﯾت اﺳﺗﻔﺎده راﺣت آن ﭘرطرﻓدار ﺑوده و ﺑر اﺳﺎس ﻧوع ﺟﻧس و ﮐﯾﻔﯾت طرح و رﻧﮓ ﺑه ﮐﺎر رﻓﺗه در آن ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

معمولا ﻗﯾﻣت تقریبی این مدل روﻓرﺷﯽ از حدود 400 ھزارتومان 2 ﺗﺎﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن در ﺑﺎزار یافت ﻣﯽ شود.

در صورت وجود هرگونه سوال در خصوص این محصول می توانید با شماره های درج شده در سایت با ما در تماس باشید.

روفرشی طرح قالی

پاسخ به ۲ سوال درباره روفرشی کشدار

۱: روفرشی کشدار دارای چه ویژگی های شاخصی می باشد؟

ضخیم، ثبات رنگ بالا و شستشوی آسان از مهمترین ویژگی های این محصول می باشد.

۲: روفرشی کشدار در چه ابعادی عرضه می شود؟

این محصول در ابعاد 6، 9 و 12 متری عرضه می شود.

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

میانگین امتیاز ۴.۸ / ۵ تعداد رأی: ۱

ارسال نظرات (۲ نظر)

علی

روفرشی کش دارطرح سنتی خیلی زیبا وخاص طراحی شده ومن ازرنگ صورتی وقرمزش خیلی خوشم میادوضخامت خوبی داره

منا

روفرشی های کشدار هستن که برای هر محیطی مناسب بوده و اگر روی فرش انداخته بشن باعث شده فرش دوام و زیبایی خودشو حفظ کنه

فاطمه کلانتری