صادرات به روسیه و لیست اقلام صادراتی به روسیه + آمار

روسیه بازار نسبتا بکر و بزرگی است و خیلی از تجار ایرانی مایل به صادرات به روسیه هستند، اما پیچیدگی های خاص بازار روسیه، لزوم حضور فیزیکی، هزینه های بالا و عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و موثق، مانع حضور موفق آن ها در روسیه میشود. این کشور به دلیل قرار گرفتن در حاشیه‌ی‌ دریاچه‌ی خزر و نزدیک بودن به ایران از نظر مسافت، ظرفیت مناسبی برای صادرات برخوردار است.
روﺳﯿﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎل ۲۰۱۹ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺟﻤﻌﯿﺖ ۱۴۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و دارای ۵ درﺻﺪ ﺧﺸﮑﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارداﺗﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﺑﺎزار روﺳﯿﻪ ﻣﺤسوب ﻣﯽﺷﻮد.

 

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ و ﺗﺨﻢ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻏﻦﻧﺒﺎﺗﯽ در ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود، اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﯿﻮه و صیفی جات، ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎزار رو ﺑﻪ رﺷﺪ و وارداﺗﯽ دارد.
روسیه به علت آب و هوای سردی که دارد و قادر به تولید بسیاری از محصولات و حتی مایحتاج اولیه زندگی مردم خود نیست واردات زیادی به خصوص در بخش مواد غذایی انجام می دهد. از آن جا که ایران نیز با توجه به چهار فصل بودن و آب و هوای خوب و خاک حاصلخیز کشاورزی پر رونقی دارد و صادرات به روسیه هم برای تولیدکنندگان و کشاورزان و هم تاجرین می تواند درآمد و سودآوری زیادی داشته باشد.

 

 

مشکلات صادرات به روسیه

ارتباط گیری با روس ها کار آسانی نیست و شرکت های روسی به سختی به مکاتبات و مکالمات طرف های خارجی پاسخ می دهند. روسها ترجیح می دهند تا با شرکتهای محلی (روس) معامله کنند که، نه شرکتهای خارجی، به طوری که شرکت طرف قراردادشان، خودش زحمت حمل و ترخیص و وارات با بکشد و آنها فقط داخلی (به روبل) خرید کنند.

 

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی صادرات به روسیه

 • ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺎﻻ
 • ﻧﺒﻮد ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﮔﻤﺮک اﯾﺮان و ﮔﻤﺮک روﺳﯿﻪ
 • ﻋﺪم ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮔﻤﺮک آﺳﺘﺎراﺧﺎن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 • ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
 • ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
 • ﻧﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺻﺎدرات

آمار واردات روسیه

کشور روسیه در سال گذشته ۲۳۸,۱۵۱,۳۷۵ هزار دلار واردات انجام داده است که کشور چین با سهم ۲۲ درصدی و ۵۲,۲۱۷,۹۹۳ هزار دلار بیشترین میزان صادرات به روسیه را داشته است.
آلمان نیز با نصف سهم چین، ۲۵,۵۱۰,۴۸۶ هزار دلار و ۱۱ درصد دومین کشور واردکننده محصولات به روسیه است.
آمریکا و بلاروس با ۵ درصد از سهم واردات روسیه و ایتالیا با ۴ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

لیست اقلام وارداتی روسیه
 1. گوشت تازه گاو
 2. زغال سنگ
 3. شیر و سایر لبنیات
 4. کاغذ و مقوا
 5. آب و آب معدنی
 6. انواع مبلمان
 7. اسانس ها و عرقیجات گیاهان و میوه ها
 8. انواع لباس مردانه
 9. انواع لباس زنانه
 10. انواع کفش
 11. انواع میوه جات
 12. انواع صیفی جات
 13. انواع خشکبار
 14. تراکتورها
 15. انواع اسباب بازی ها و بازی ها
 16. عصاره گیاهان
 17. سنگ آهن
 18. روغن گیاهان و دانه ها
 19. انواع ماهی ها
 20. صابون ها
 21. انواع ترشی
 22. چای
 23. قهوه و کاکائو
 24. انواع سنگ ساختمانی
 25. توتون و تنباکو
 26. عصاره مالت
 27. انواع پتو
 28. انواع شیشه
 29. انواع گل و گیاه زنده
 30. نمک

و غیره…

میزان صادرات روسیه از سال 2008 تا 2018
میزان صادرات روسیه از سال 2008 تا 2018 عبارتند از ( اعداد بر اساس میلیارد دلار می باشد )
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
480 300 400 500 505 510 500 360 290 350 450
میزان واردات روسیه از سال 2008 تا 2018
میزان واردات روسیه از سال 2008 تا 2018 عبارتند از ( اعداد بر اساس میلیارد دلار می باشد )
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
280 190 205 300 305 305 295 195 195 205 215

 

 

میزان تراز تجاری روسیه از سال 2008 تا 2018
میزان تراز تجاری روسیه از سال 2008 تا 2018 عبارتند از ( اعداد بر اساس میلیارد دلار می باشد )
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
200 110 195 200 200 205 205 205 95 145 235
میزان تراز تجاری حاصل تفریق صادرات و واردات است؛ یعنی میزان صادرات را از میزان واردات کم می کنیم عددی که به دست می آید میزان تراز تجاری می باشد.

میزان حجم مبادلات روسیه از سال 2008 تا 2018
میزان حجم مبادلات روسیه از سال 2008 تا 2018 عبارتند از ( اعداد بر اساس میلیارد دلار می باشد )
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
760 490 605 800 805 815 795 555 485 555 665
میزان حجم مبادلات حاصل جمع صادرات و واردات است؛ یعنی میزان صادرات را با میزان واردات جمع می کنیم عددی که به دست می آید میزان حجم مبادلات تجاری می باشد.

میزان صادرات روسیه به قاره های جهان
میزان صادرات روسیه به قاره های جهان در سال 2019 عبارت است از
1- قاره اروپا 54%
2- قاره آسیا 38%
3- قاره آمریکا 4.8%
4- قاره آفریقا 2.5%
میزان واردات روسیه از قاره های جهان
میزان واردات روسیه از قاره های جهان در سال 2019 عبارت است از
1- قاره اروپا 46%
2- قاره آسیا 43%
3- قاره آمریکا 9.2%
4- قاره آفریقا 1.2%
اقلام عمده صادراتی ایران به روسیه
اقلام عمده صادراتی ایران به روسیه در سال 2018 عبارتند از
نام محصول ارزش به میلیارد دلار
کیوی 41
گوجه فرنگی 22
سیب درختی 21
پسته 20
خیار 14
میوه های صادراتی ایران به روسیه میوه های گرمسیری هستند که به دلیل سرما بیش از حد در روسیه امکان کاشت آن وجود ندارد.

 

 

اقلام عمده وارداتی ایران از روسیه
اقلام عمده وارداتی از روسیه به ایران در سال 2018 عبارتند از
نام محصول ارزش به میلیارد دلار
اجزاء و قطعات نیروگاه بوشهر 382
روغن خام آفتابگردان 209
ذرت دامی 187
جو دامی 155
دستگاه ناوتکس و متعلقات 53

پتانسیل صادراتی ایران به روسیه
سازمان توسعه و تجارت در آخر سال 2018 پتانسیل صادراتی ایران در بازار روسیه را اعلام کرد که جمع کل آن سیزده میلیارد و صد میلیون دلار است.
پتانسیل صادراتی ایران در بازار روسیه به تفکیک گروه کالایی
پتانسیل صادراتی ایران در بازار روسیه به تفکیک گروه کالایی عبارتند از
نام محصول پتانسیل صادرات به میلیون دلار
مواد و صنایع معدنی فلزی 2669
پتروشیمی و مواد نفتی 2600
محصولات شیمیایی 2120
میوه و تره بار 1052
مواد و صنایع معدنی غیر فلزی 822
صنایع تبدیلی 730
شیرینی و شکلات و فرآورده های غلات 589
صنایع نساجی و پوشاک 498
خودرو، قطعات و ماشین آلات 468
محصولات لبنی 432
برق و الکترونیک 397
دام و طیور 388
لوازم خانگی 317
خشکبار 136
گل و گیاه دارویی،خوراکی، زینتی و صنعتی 121
میعانات گازی 64

موافقت نامه های تجاری بین ایران و روسیه
هر قدر که تعداد موافقت نامه های بین دو کشور بیشتر باشد، نشان دهنده این است که دو کشور روابط بهتری با یکدیگر دارند و تجار آن کشورها راحت تر می تواند در کشور هدف فعالیت تجاری کنند.

در اینجا به برخی از موافقت نامه های تجاری بین ایران و روسیه اشاره می شود
1- موافقت نامه بازرگانی.
2- موافقت نامه همکاری متقابل اداری در امور گمرکی.
3- موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری.
4- موافقت نامه لغو روادید سفرهای گروهی.
بر اساس این موافقت نامه برای سفر به روسیه نیاز به ویزا نیست و با پاسپورت تنها می توان به این کشور سفر کرد.
5- تفاهم نامه گریدور سبز بین گمرکات دو کشور.
6- موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات سبز.
7- موافقت نامه حمل و نقل هوایی و زمینی.
8- موافقت نامه کنسولی.
9- موافقت نامه قرنطینه نباتی.
10- موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد.

 

 

رتبه بهبود محیط کسب و کار روسیه در دنیا
نزدیک به 190 کشور دنیا عضو سازمان بهبود محیط کسب و کار هستند که در اینجا رتبه روسیه از سال 2010 تا 2019 آورده شده است
سال میلادی رتبه بهبود کسب و کار روسیه
2010 124
2011 120
2012 111
2013 92
2014 54
2015 36
2016 40
2017 35
2018 31
2019 28
اگر به جدول بالا نگاه کنید، خواهید دید روسیه در طول نه سال توانسته از رتبه 124 به رتبه 28 برسد، این نشان دهنده آن است که روسیه در تسهیل ورود بنگاه ها و شرکت های تجاری در حوزه کسب و کار بسیار با برنامه عمل می کند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی
هر سرمایه گذاری که قصد تجارت و سرمایه گذاری در کشوری دارد باید به شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی دقت فراوانی کند تا نسبت به آن کشور اطلاعات بیشتر داشته باشد و با چشمانی باز در کشور هدف سرمایه گذاری کند.

شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روسیه
شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روسیه از جولای 2017 تا فوریه 2020 به شرح ذیل می باشد.

سال میلادی اسم ماه میزان شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی
2017 Jule ( جولای ) 13014 میلیون دلار
2017 October ( اکتبر ) 8084 میلیون دلار
2018 January ( ژانویه ) 2178 میلیون دلار
2018 March ( مارس ) 7791 میلیون دلار
2018 Jule ( جولای ) 2258 میلیون دلار
2018 October ( اکتبر ) -2870 میلیون دلار
2019 January ( ژانویه ) 1506 میلیون دلار
2019 March ( مارس ) 10902 میلیون دلار
2019 Jule ( جولای ) 6011 میلیون دلار
2019 October ( اکتبر ) 8944 میلیون دلار
2020 January ( ژانویه ) 6098 میلیون دلار
2020 February ( فوریه ) -1611 میلیون دلار
جدول فوق نشان دهنده این است که کشور روسیه همواره محیط امن و آرامی برای سرمایه گذاری خارجی می باشد.

 

 

رتبه رقابت پذیری اقتصاد روسیه در دنیا
رتبه رقابت پذیری اقتصاد روسیه در دنیا از سال 2010 تا 2019 بدین گونه می باشد
سال میلادی رتبه رقابت پذیری اقتصاد روسیه در دنیا
2010 63
2011 63
2012 66
2013 67
2014 64
2015 53
2016 45
2017 45
2018 43
2019 43
روسیه توانسته رتبه 67 سال 2013 خودش را به رتبه 43 در سال 2019 تغییر دهد و این نشان از برنامه دولت روسیه است که می خواهد در آینده نزدیک جزء ده کشور برتر اقتصاد دنیا شود.

روند ورشکستگی کسب و کار
یکی از شاخص های مورد توجه سرمایه گذاران خارجی توجه به روند ورشکستگی کسب و کار در کشور هدف است.
روند ورشکستگی کسب و کار در روسیه
روند ورشکستگی کسب و کار در روسیه از جولای 2017 تا فوریه 2020 به شرح ذیل می باشد


سال میلادی اسم ماه تعداد بنگاه ها و شرکت های ورشکسته شده روسیه
2017 Jule ( جولای ) 3289 بنگاه یا شرکت
2017 October ( اکتبر ) 3164 بنگاه یا شرکت
2018 January ( ژانویه ) 3700 بنگاه یا شرکت
2018 March ( مارس ) 3070 بنگاه یا شرکت
2018 Jule ( جولای ) 3354 بنگاه یا شرکت
2018 October ( اکتبر ) 2965 بنگاه یا شرکت
2019 January ( ژانویه ) 3327 بنگاه یا شرکت
2019 March ( مارس ) 2837 بنگاه یا شرکت
2019 Jule ( جولای ) 3000 بنگاه یا شرکت
2019 October ( اکتبر ) 2941 بنگاه یا شرکت
2020 January ( ژانویه ) 3145 بنگاه یا شرکت
2020 February ( فوریه ) 2538 بنگاه یا شرکت
هر قدر تعداد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ورشکسته در کشوری زیاد شود، امنیت سرمایه گذاری در آن کشور کم می شود.

شاخص تروریسم در تجارت
شاید در نگاه اول کسی بگوید این شاخص ارتباطی با سرمایه گذاری و تجارت ندارد اما بر عکس اولین مولفه برای سرمایه گذاری امنیت است، هر قدر امنیت در کشوری بیشتر باشد سرمایه گذاران بیشتری برای سرمایه گذاری در آن کشور ترغیب می شوند.
سرمایه گذاران دنبال آرامش هستند تا بتوانند در آرامش تجارت شان کنند.

 

 

تغییرات شاخص تروریسم در تجارت روسیه
تغییرات شاخص تروریسم در تجارت روسیه از سال 2010 تا 2018 بدین شرح می باشد

سال میلادی رتبه شاخص تروریسم روسیه
2010 7
2011 6.94
2012 6.75
2013 6.64
2014 6.21
2015 5.43
2016 5.33
2017 5.23
2018 4.9
هر قدر این اعداد کمتر باشند و به صفر نزدیک شوند نشان دهنده این است که اقدامات تروریسمی در آن کشور کمتر انجام می شود.
مهمترین نمایشگاه های تجاری در روسیه
مهمترین نمایشگاه های تجاری برگزار شده در روسیه در سال 1398 شمسی عبارتند از

ردیف عنوان نمایشگاه تاریخ برگزاری
1 بیست و سومین نمایشگاه بین المللی پلاستیک 8 تا 11 بهمن 1398
2 بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی طراحی، بسته بندی و چاپ 8 تا 11 بهمن 1398
3 بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی 8 تا 11 بهمن 1398
4 بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی ها، مواد اولیه صنایع غذایی 8 تا 11 بهمن 1398
5 نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی PROD EXPO 2020 21 تا 25 بهمن 1398
6 سی و یکمین نمایشگاه بین المللی مد مردانه، زنانه، کودک و نوجوان و لوازم جانبی 5 تا 8 اسفند 1398
7 بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ویژه رنگ و لاک 13 تا 16 اسفند 1398
8 نمایشگاه بین المللی تجهیزات دارو 27 اسفند 1398 تا 1 فروردین 1399
9 پنجاهمین نمایشگاه بین المللی کفش و چرم 27 اسفند 1398 تا 1 فروردین 1399
10 نمایشگاه بین المللی پارچه و صنایع وابسته 28 اسفند 1398 تا 1 فروردین 1399
نمایشگاه های بین المللی علاوه بر فرصت عرضه و نمایش محصولات فرصت بسیار مناسبی برای ارتباط بین تولید کننده و تجار و فروشندگان بزرگ است.
تجار نباید فرصت حضور در نمایشگاه های بین المللی را از دست بدهند.

 

رایزن بازرگانی
هر کشوری فرد یا افرادی را از طریق وزارت بازرگانی یا وزارت امور خارجه اش برای رایزنی بازرگانی به کشورهای مختلف جهان می فرستد.
مشخصات رایزن بازرگانی روسیه در ایران
در جدول زیر مشخصات رایزن بازرگانی روسیه در ایران را ملاحظه می فرمایید

نام و نام خانوادگی رستم ژیکانشین
شماره تلفن ثابت 021-33112381
شماره نمابر 021-33112865
پست الکترونیکی Tehran@minpoom.gox.ru
نشانی اینترنتی http://iran.mod.ni/&
نشانی پستی تهران – خیابان پامنار- پلاک 418
تجاری که سوالات تخصصی درباره تجارت با روسیه دارند، می توانند با این رایزن ارتباط بگیرند و سوالات خودشان را از ایشان بپرسند.

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 پاسخ
 1. طراوتی
  طراوتی گفته:

  روسیه کشور دوست و همسایه ما نیست بلکه کشوری ست که فقط منافع خودش رو در نظر میگیره. ایران خیلی باید مراقب سیاست های پوتین باشه

  پاسخ
 2. مهبود
  مهبود گفته:

  درسته که روسیه بازار بکر و بزرگی داره اما استانداردهای سطح بالایی هم در پذیرش کالاها داره و نمیشه با روسیه مثل عراق برخورد کرد

  پاسخ
  • ق ب
   ق ب گفته:

   آقا روسیه کجا و عراق کجا؟ روسیه یک کشور پیشرفته و قدرتمنده و عراق یک کشور جنگ زده که هیچ تولیدی نداره و کاملا وابسته ست

   پاسخ
  • ابراهیمی
   ابراهیمی گفته:

   احتمالا بیشتر وقتش رو میزاره تسلیحات بسازه و بفروشه به جهان. سر فروش یه اس ۳۰۰ به ایران کشت ما رو تا قبول کرد این موشک رو بفروشه بهمون. ولی خوب بعدش عربستان خیلی از ایران ترسید و عقب گرد داشت

   پاسخ
   • ناشناس
    ناشناس گفته:

    بقیه وقتش رو هم میزاره که ببینه به کدوم کشور لشگرکشی کنه و عنان اون کشور رو بدست بگیره!!!

    پاسخ
 3. لاوین
  لاوین گفته:

  شاید بد به نظر برسه اما همین که میخوان از شرکت های داخلی خرید کنن همین باعث رشد بیشتر شرکتهای داخلی شون میشه و به نفع کشورشونه.
  احتمالا این کارو میکنن که مردم خودشون رو مجبور کنن بیشتر تلاش کنن و منتظر بیگانه نباشن

  پاسخ
 4. پیوندی
  پیوندی گفته:

  ما باید سطح استاندارد کالاهامون رو ببریم بالا تا هرکشوری از خدا ش باشه که از ایران خرید کنه

  پاسخ