اصول و فنون مذاکره حضوری و تلفنی دانلود
نکته ای مهم در مذاکره تلفنی تماشا
نقش علم روانشناسی در مذاکرات تجاری تماشا
مذاکرات تجاری تلفنی تماشا
مذاکره به سبک کودکان تماشا
اصول و فنون مذاکرات تجاری تماشا
نحوه ارتباط اولیه با مشتری تماشا
تکنیک های فن بیان در مذاکرات تلفنی تماشا
فن بیان و صداسازی تماشا
مدیریت استرس و فن بیان در مذاکره تجاری تماشا
نحوه مذاکره تلفنی و فروش محصول دانلود
ابزارهای فروش تلفنی دانلود
فن بیان و صداسازی  تماشا
مذاکره در بازار داخل دانلود