تامین کننده مهم تر است یا مشتری؟ دانلود
قواعد کلی مذاکراه با تامین کنندگان تماشا
نحوه کار با تامین کننده تماشا
مدیریت رفتار تامین کنندگان در زمان ارسال کالا دانلود
 ارسال بار از تامین کننده به مشتری دانلود
نحوه دریافت قیمت از تامین کننده دانلود
نحوه رفتار با تامین کننده دانلود
معامله Ex Work دانلود