🌟 پخش زنده آراد برندینگ شما را به ثروتمند شدن دعوت می نماید.

صادرات پنبه از ایران آموزش گام به گام + جدول

ﭘﻨﺒﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه ﮐﺸﺎورزی ﺟﻬﺎن و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ ﻟﯿﻒ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻣﻌﺪود ۱۰۰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﺼﺮف، صادرات پنبه و واردات آن در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ در بیشتر ﮐﺸﻮرهای ﺟﻬﺎن رواج دارد و در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت آن در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

🎁 در ARAD QA عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ و رﻫﺎﯾﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ، ﭘﻨﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز، اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﯾﺎد آن، ﻟﻘﺐ ﻃﻼی ﺳﻔﯿﺪ داده اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﻧﻮع ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺷﺘﻐﺎلزا اﺳﺖ، اﻫﻤﯿﺖ ﭘﻨﺒﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺤﻠﻮج، اﻟﯿﺎف ﭘﻨﺒﻪ و روﻏﻦ ﭘﻨﺒﻪداﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻨﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

پنبه (Cotton) در گمرک جهانی با کد تعرفه (HS Code) به شماره ۵۲۰۱۰۰ شناخته می شود.

وضعیت بازار جهانی

آمار صادرات پنبه

رقم کل صادرات: ۱۵,۸۵۳,۵۲۲,۰۰۰ دلار

میزان رشد پنج ساله ارزش هر واحد: ۴ درصد

میزان رشد یکساله ارزش هر واحد: ۱۶ درصد

میانگین فاصله از کشور وارد کننده: ۹,۰۸۷ KM

آمار واردات پنبه

رقم کل واردات: ۱۵,۷۶۱,۴۷۱,۰۰۰ دلار

میزان رشد پنج ساله ارزش هر واحد: ۲ درصد

میزان رشد یکساله ارزش هر واحد: ۱۲ درصد

میانگین فاصله از کشور صادر کننده: ۹,۲۸۱ KM

بنظر شما دلیل رشد ۱۲ درصدی صادرات پنبه در سال های اخیر چه بوده است؟

کشورهای صادرکننده پنبه

امریکا با در دست داشتن سهم ۴۱ درصدی و ۶,۵۴۵,۹۳۳ هزار دلار بیشترین میزان صادرات پنبه در جهان را داراست. بعد از آن کشورهای هند با ۱۴ درصد و استرالیا با ۱۱ درصد بیشترین صادرات را دارند.
در مقابل کشورهای چین، ویتنام و بنگلادش بیشترین وارد کننده ی این محصول کشاورزی می باشند.

کشورهای دارای رشد در واردات پنبه

بازار صادراتی این محصول در کشورهای پاکستان، ویتنام، بنگلادش و اندونزی دارای رشد مثبت طی پنج و یک سال گذشته بوده است.
چین نیز دارای رشد مثبت در یکسال گذشته می باشد.

پنبه مانند شکر وگندم نیست که ما در بعضی از آن‌ها هنوز وارد کننده هستیم؛ پنبه محصولی است که اسباب توسعه است و ایجاد ارزش افزوده می‎کند.
تمام کشورها مثل استرالیا فارغ از اینکه بنیه اقتصادی‏شان خوب است یا کشورهای کمتر توسعه یافته مثل هند و پاکستان حمایت خاصی از محصول پنبه می‎کنند، زیرا ایجاد ثروت، فرصت و ارزش افزوده به علت فرایند بسیار متنوع صنعتی و تقاضای روز افزون برای کیفیت الیاف طبیعی است.

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود تا شعاع ۴ هزار کیلومتری توانایی صادرات به ۴۰ تا ۵۰ کشور دنیا را دارد.

پنبه یکی از چند محصولاتی است که تمام تکنولوژی‌های کشاورزی را دارد و این نشان می‌دهد باید به این محصول توجه کرد، همچنین فراوانی ارز و عدم توجه به تولید داخلی و عدم بینش مناسب به توسعه کشور موجب شده به طور جدی به این امر نپردازیم.

بهترین مقصدهای صادرات پنبه از ایران با توجه به میزان پتانسیل صادراتی و آسان بودن روابط تجاری دو کشور را کشورهای کویت، قزاقستان، روسیه هند و سوئیس دارا هستند.

 

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.2 پاسخ
  1. Avatar
    محمد بهرامی گفته:

    سلام و خداقوت.یک جوان ۳۲ ساله هستم که بعداز کلی کار و شاخه به شاخه پریدن تصمیم گرفتم که در یک حوزه شروع به فعالیت کنم و ۲۴ساعته وقت خودم رو صرف اون کار بکنم.ممنون میشم بفرمایید آراد چه کمکی میتونه به من بکنه اگر شدنی هست که از کجا و کی و چجوری باید استارت اولیه رو بزنم اگر هم نمیتونه که تاهمین اندازه وقت گذاشتید و خوندید بسیار سپاسگذارم

    پاسخ