آنچه در 30 مهر گذشت

/
🔷کلاس مجازی 🔸در تاریخ 30 مهر 99 ،4 کلاس مجازی که کلاس اول با…

آنچه در 29 مهر گذشت

🔷کلاس مجازی 🔸در تاریخ 29 مهر 99 ،3 کلاس مجازی که کلاس اول با…

آنچه در 28 مهر گذشت

/
🔷کلاس مجازی 🔸در تاریخ 28 مهر 99 ،کلاس مجازی با موضوع انواع کشتی ها …

آنچه در 27 مهر گذشت

🔷کلاس مجازی 🔸در تاریخ 27 مهر 99 ،2 کلاس مجازی که کلاس اول با…

آنچه در 24 مهر گذشت

🔷کلاس مجازی 🔸در تاریخ 24 مهر 99، 2کلاس مجازی که کلاس اول با موضوع حم…

آنچه در 23 مهر گذشت

🔷کلاس مجازی 🔸در تاریخ 23 مهر 99، 4کلاس مجازی که کلاس اول با موضوع ان…

آنچه در 22 مهر گذشت

/
🔷کلاس مجازی 🔸در تاریخ 22 مهر 99، کلاس مجازی با موضوع تجزیه تحلیل صا…

آنچه در 21 مهر گذشت

/
🔷کلاس مجازی 🔸در تاریخ 21 مهر 99، کلاس مجازی با موضوع اهمیت تجارت و …

آنچه در 20 مهر گذشت

🔷کلاس مجازی 🔸در تاریخ 20 مهر 99، کلاس مجازی با موضوع حمل و نقل دریا…