تولید یا تجارت؟ + صوتی

🔻 تولید کننده باشیم یا تاجر؟ در کشوری داریم زندگی می کنیم و این کشور …