نگاهی تحلیلی به صادرات آبزیان ایران

کسانی که در مناطق غربی و نواحی شمالی و جنوبی کشور که منابع آبی به…