محمدرضا‌زمردیان،‌تاجر‌موفقی‌که‌محصول شکلات خود را از بندرجاسک به مقصد عمان بارگیری کرد

آقای محمدرضا زمردیان، از تاجران قدیمی که توانست با اعتماد به‌ مشاورین…
رفیق منصوری