تفاوت تجارت و دلالی

/
دلال از یکی جنس می‌گیرد و به دیگری می‌دهد، تاجر هم از یکی جنس …

تفاوت تاجر و دلال در چیست؟

/
اصول کاری یک تاجر تاجر پارچه در تمام زندگی خود پارچه می‌خرد و پار…