تاثیرات خدمات حمل و نقل دریایی در شرایط تحریم + صوتی

🔻 ما باید ببینیم قبل از اینکه این تحریم ها در خدمات دریایی ای…