حمل کالا و فرآیند های مورد نیاز قراردادن آن روی کشتی + صوتی

🔸 در ادامه بحث خودمان در رابطه با حمل کالا تا آنجا گفتیم که ک…