سود تولید چقدر است؟ + صوتی

هرچه جلوتر می رویم اطلاعات اولیه بیشتری را باهم مرور می کنیم و سعی شده ا…