چند نوع از تخفیفات تجاری شناخته تر شده را نام ببرید. ( سوال دکتر اصغری – ۲۰ دی )

18 پاسخ(ها)

سلام
انواع تخفیفات شامل:
۱، تخفیف تجاری
۲، تخفیف بشرط توافق طرفین معامله
۳، تخفیف بدلیل عیب و نقص کالا
۴، تخفیف نقدی خرید یا فروش

فعال پاسخ داده شده در ۲۰ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
انواع تخفیفات شامل:
۱، تخفیف تجاری
۲، تخفیف بشرط توافق طرفین معامله
۳، تخفیف بدلیل عیب و نقص کالا
۴، تخفیف نقدی خرید یا فروش

فعال پاسخ داده شده در ۲۰ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و احترام

۱- تخفیف تجاری (این نوع تخفیف در واقع شامل تخفیفی است که معمولا فروشنده کالا تخفیف خاصی را برای عده ای از مشتریان و یا شرایط فروش متفاوت در نظر می گیرد)

۲- تخفیف توافقی (این نوع تخفیف در واقع بر اساس چانه زدن بین خریدار و فروشنده و آن هم در زمان انجام معامله صورت می گیرد )

۳- تخفیف به علت عیب یا عدم تطابق کالا (هر گاه خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت معیوب بودن یا عدم تطابق و … عودت دهد و فروشنده حاضر باشد جبران خسارت خریدار را بر عهده گیرد)

۴- تخفیف نقدی( در هنگام انجام معاملات غیر نقدی ( نسیه ) معمولا فروشنده مایل است طلب خود از خریدار را زود تر از موعد مقرر دریافت نماید ، از این رو امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد)

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۰ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب
انواع تخفیف شامل
quantity
Cash
Seasonal
Trade
میباشد که طبق ترجمه مفهوم آن مشخص است با خرید عمده،تعداد دفعات و حجم خرید،فصلی و یا تخفیف اقتصادی و تجاری انواع تخفیف را خواهیم داشت.discount

فعال پاسخ داده شده در ۲۰ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
انواع تخفیفات:
تخفیفات تجاری
تخفیفات بر اساس توافق طرفین
تخفیفات به دلیل عیب و نقص کالا
تخفیفات نقدی خرید یا فروش

فعال پاسخ داده شده در ۲۰ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
تخفیف بشرط توافق طرفین معامله
تخفیف بدلیل عیب و نقص کالا
تخفیف نقدی خرید یا فروش

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۰ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با سلام و خدا قوت
تخفیف تجاری
(این نوع تخفیف در واقع شامل تخفیفی است که معمولا فروشنده کالا تخفیف خاصی را برای عده ای از مشتریان و یا شرایط فروش متفاوت در نظر می گیرد)

تخفیف توافقی
(این نوع تخفیف در واقع بر اساس چانه زدن بین خریدار و فروشنده و آن هم در زمان انجام معامله صورت می گیرد )

تخفیف به علت عیب یا عدم تطابق کالا
(هر گاه خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت معیوب بودن یا عدم تطابق و … عودت دهد و فروشنده حاضر باشد جبران خسارت خریدار را بر عهده گیرد)

تخفیف نقدی
( در هنگام انجام معاملات غیر نقدی ( نسیه ) معمولا فروشنده مایل است طلب خود از خریدار را زود تر از موعد مقرر دریافت نماید ، از این رو امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد)

فعال پاسخ داده شده در ۲۰ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب

۱-تخففیفات توافقی:این نوع تخفیف در واقع بر اساس چانه زدن بین خریدار و فروشنده و آن هم در زمان انجام معامله صورت می گیرد . و توجه به این نکته ضروری است که از طبق اصل قیمت تمام شده : درآمد حاصل از فروش به مبلغی بیش از ارزش واقعی و همچنین خالص پرداخت نقدی خرید ، بیش از مبلغ واقعی خرید نمی تواند در دفاتر ثبت گردد .
لذا این گونه تخفیفات نیز قابل ثبت در دفاتر نیستند .

۲-تخفیفات به علت  نقص یا عدم تطابق کالا:هر گاه خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت معیوب بودن یا عدم تطابق و … عودت دهد و فروشنده حاضر باشد جبران خسارت خریدار را بر عهده گیرد .به وجهی که فروشنده به خریدار پرداخت می نماید عنوان تخفیفات فروش داده می شود و باید در دفاتر ثبت شوند .
همانطور که میدانیم حساب تخفیفات فروش مانند حساب برگشت از فروش دارای ماهیت یکسان و هر دو کاهنده فروش هستند و همواره دارای مانده بدهکار از این رو معمولا تلفیق این دوحساب را در کدینگهای متفاوت می توان مشاهده نمود .

۳-تخفیفات نقدی در هنگام انجام معاملات غیر نقدی ( نسیه ) معمولا فروشنده مایل است طلب خود از خریدار را زود تر از موعد مقرر دریافت نماید ، از این رو امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد ، به این گونه تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش گفته می شود .این حساب هم همانند حساب برگشت فروش و تخفیفات حسابی موقت و کاهنده فروش و همواره داری مانده بدهکار می باشد .

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۰ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با سلام
تخفیف تجاری
(این نوع تخفیف در واقع شامل تخفیفی است که معمولا فروشنده کالا تخفیف خاصی را برای عده ای از مشتریان و یا شرایط فروش متفاوت در نظر می گیرد)

تخفیف توافقی
(این نوع تخفیف در واقع بر اساس چانه زدن بین خریدار و فروشنده و آن هم در زمان انجام معامله صورت می گیرد )

تخفیف به علت عیب یا عدم تطابق کالا
(هر گاه خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت معیوب بودن یا عدم تطابق و … عودت دهد و فروشنده حاضر باشد جبران خسارت خریدار را بر عهده گیرد)

تخفیف نقدی
( در هنگام انجام معاملات غیر نقدی ( نسیه ) معمولا فروشنده مایل است طلب خود از خریدار را زود تر از موعد مقرر دریافت نماید ، از این رو امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد)

فعال پاسخ داده شده در ۲۰ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام

انواع تخفیفات شامل:
۱، تخفیف تجاری
۲، تخفیف بشرط توافق طرفین معامله
۳، تخفیف بدلیل عیب و نقص کالا
۴، تخفیف نقدی خرید یا فروش

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۰ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید