دو تا از تفاوت مهم در ۲۰۲۰ را با اینکوترمز ۲۰۱۰ بیان کنید. ( سوال کاپیتان رسول زاد – ۲۲ دی )

11 پاسخ(ها)

سلام
در اینکوترمز ۲۰۲۰ قاعده DAT به معنای تحویل در پایانه با حفظ ویژگی های اصلی به قاعده DPU تغییر نام داده است. در واقع قاعده جدید و یا تغییر یافته ای است که فروشنده در محل مورد توافق مسئول تخلیه کالا و هزینه آن می باشد.تعهدات در برخی قواعد از جمله قاعده CIP تغییر نموده است. در نسخه ۲۰۱۰ فروشنده در این قاعده مکلف به ارائه بیمه نامه با حداقل پوشش (کلوزC) بیمه ای بود اما در نسخه اینکوترمز ۲۰۲۰ فروشنده مکلف به ارائه بیمه نامه با پوشش کلوز A می باشد. هر چند در هر دو نسخه اینکوترمز ۲۰۱۰ و اینکوترمز ۲۰۲۰ ده تعهد برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است اما در نسخه ۲۰۲۰ نه تنها عنوان برخی تعهدات تغییر نموده، بلکه جایگاه تغهدات نیز تغییر کرده است.

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۲ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر
  1. تغییر گروه بندی در اینکوترمز ۲۰۲۰ به دو گروه در حالی که نسخه های قوانین اینکوترمز قبل از ۲۰۱۰ به طور سنتی قوانین را به ۴ گروه تقسیم می کند.
  2. حذف ترم (DAT) تحویل در ترمینال Delivered at terminal در اینکوترمز ۲۰۱۰ وایجاد ترم تحویل در محل تخلیه شده مقصد DUP در اینکوترمز ۲۰۲۰ به جای DAT
حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۲ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

۱. در اینکوترمز ۲۰۲۰ ترم DPU بعنوان یک ترم جدید معرفی شده است که در واقع همان ترم DAT است که تغییر یافته‌است. در ترم DAT که مضمون آن تحویل در ترمینال است، وجود عبارت ترمینال باعث ایجاد ابهاماتی می‌شد که این مساله در اینکوترمز ۲۰۲۰ با تغییر نام آن به DPU که اختصار یافته Delivered at Place Unloaded به معنی تحویل در محل مقصد بصورت تخلیه شده از وسیله حمل می‌باشد برطرف شده است. در DPU، محل مقصد می‌تواند ترمینال، انبار گمرکی، انبار صاحب کالا یا هر محل دیگری که مورد توافق خریدار و فروشنده است، باشد.

۲. در اینکوترمز ۲۰۲۰ توجه ویژه‌ای به مسئولیت های فروشنده شده است. یکی از این نقاط توجه موضوع بیمه در ترم CIP است. در اینکوترمز ۲۰۱۰ مسئولیت فروشنده برای تهیه بیمه تحت ترم CIP مسئولیتی حداقلی در حد بیمه Clause C بود، درحالیکه در اینکوترمز ۲۰۲۰، این مسئولیت به تهیه بیمه حداکثری در حد Clause A تغییر یافته است. دلیل این تغییر این است که با توجه به اینکه در CIP ممکن است بیش از یک روش حمل مورد استفاده قرار بگیرد و این یعنی کالا می‌تواند در معرض خطرات بیشتری قرار داشته باشد و این یعنی ضرورت وجود بیمه ای جامع که پوشش کامل تری داشته باشد.

فعال پاسخ داده شده در ۲۲ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با سلام و ادب

۱.در اینکوترمز ۲۰۲۰ با تغییر ترم DAT که مضمون آن تحویل در ترمینال است (وجود عبارت ترمینال باعث ایجاد ابهاماتی می‌شد) به ترم DUP که به معنی تحویل در محل مقصد بصورت تخلیه شده از وسیله حمل می‌باشد ابهامات ترم DAT برطرف شده است. در DPU، محل مقصد می‌تواند ترمینال، انبار گمرکی، انبار صاحب کالا یا هر محل دیگری که مورد توافق خریدار و فروشنده است، باشد

۲. در اینکوترمز ۲۰۲۰ توجه ویژه‌ای به مسئولیت های فروشنده شده است. یکی از این نقاط توجه موضوع بیمه در ترم CIP است. در اینکوترمز ۲۰۱۰ تهیه بیمه تحت ترم CIP مسئولیتی حداقلی در حد بیمه Clause C بود، درحالیکه در اینکوترمز ۲۰۲۰، این مسئولیت به تهیه بیمه حداکثری در حد Clause A تغییر یافته است چون ممکن است بیش از یک روش حمل مورد استفاده قرار بگیرد و این یعنی کالا می‌تواند در معرض خطرات بیشتری قرار داشته باشد و این موضوع باعث میشود وجو بیمه ای جامع که پوشش کامل تری داشته باشد ضرورت پیدا کند

جدید پاسخ داده شده در ۲۲ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

با سلام و احترام

۱. در اینکوترمز ۲۰۲۰ ترم  DPUبعنوان یک ترم جدید معرفی شده است که در واقع همان ترم DAT است که تغییر یافته‌است. در ترم DAT که مضمون آن تحویل در ترمینال است، وجود عبارت ترمینال باعث ایجاد ابهاماتی می‌شد که این مساله در اینکوترمز ۲۰۲۰ با تغییر نام آن به DPU که اختصار یافته Delivered at Place Unloaded به معنی تحویل در محل مقصد بصورت تخلیه شده از وسیله حمل می‌باشد برطرف شده است. در DPU، محل مقصد می‌تواند ترمینال، انبار گمرکی، انبار صاحب کالا یا هر محل دیگری که مورد توافق خریدار و فروشنده است، باشد.

۲. در اینکوترمز ۲۰۲۰ توجه ویژه‌ای به مسئولیت های فروشنده شده است. یکی از این نقاط توجه موضوع بیمه در ترم CIP است. در اینکوترمز ۲۰۱۰ مسئولیت فروشنده برای تهیه بیمه تحت ترم CIP مسئولیتی حداقلی در حد بیمه Clause C بود، درحالیکه در اینکوترمز ۲۰۲۰، این مسئولیت به تهیه بیمه حداکثری در حد Clause A تغییر یافته است. دلیل این تغییر این است که با توجه به اینکه در CIP ممکن است بیش از یک روش حمل مورد استفاده قرار بگیرد و این یعنی کالا می‌تواند در معرض خطرات بیشتری قرار داشته باشد و این یعنی ضرورت وجود بیمه ای جامع که پوشش کامل تری داشته باشد.

 

 

فعال پاسخ داده شده در ۲۲ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب

  1. حذف ترم (DAT) تحویل در ترمینال Delivered at terminal در اینکوترمز ۲۰۱۰ وایجاد ترم تحویل در محل تخلیه شده مقصد DUP در اینکوترمز ۲۰۲۰ به جای DAT
  2. تغییر گروه بندی در اینکوترمز ۲۰۲۰ به دو گروه در حالی که نسخه های قوانین اینکوترمز قبل از ۲۰۱۰ به طور سنتی قوانین را به ۴ گروه تقسیم می کند.
حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۲ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

۱٫ تغییر DAT  به  DPU:
در اینکوترمز ۲۰۱۰، DAT یا Delivered at Terminal بدین معنا بود که بار، بعد از تخلیه در ترمینال مقصد، تحویل‌داده‌شده محسوب می شد. اما با این تغییر در واقع  اجازه تحویل در محیط ‌های خارج از ترمینال داده شده است، به همین دلیل ترم DPU یا Delivered at Place Unloaded جایگزین آن شده است.
 ۲٫ تغییر بیمه در CIP و CIF:
براساس اینکوترم ۲۰۱۰ فروشنده موظف به تهیه بیمه برای خریدار بود. حق بیمه در نظر گرفته شده طبق ماده C تعریف می‌گردد که حداقل تعهدات بیمه‌ای مدنظر میگردد. در اینکوترمز ۲۰۲۰، CIF همچنان همان ملزومات بیمه سال ۲۰۱۰ را دارا می‌باشد، ولی CIP بیمه اجباری را به مادهA افزایش داده است که حداکثر تعهدات را شامل میشود.

جدید پاسخ داده شده در ۲۲ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام

وقت بخیر

عرض ادب

در اینکوترمز ۲۰۲۰ قاعده DAT به معنای تحویل در پایانه با حفظ ویژگی های اصلی به قاعده DPU تغییر نام داده است. در واقع قاعده جدید و یا تغییر یافته ای است که فروشنده در محل مورد توافق مسئول تخلیه کالا و هزینه آن می باشد.تعهدات در برخی قواعد از جمله قاعده CIP تغییر نموده است. در نسخه ۲۰۱۰ فروشنده در این قاعده مکلف به ارائه بیمه نامه با حداقل پوشش (کلوزC) بیمه ای بود اما در نسخه اینکوترمز ۲۰۲۰ فروشنده مکلف به ارائه بیمه نامه با پوشش کلوز A می باشد. هر چند در هر دو نسخه اینکوترمز ۲۰۱۰ و اینکوترمز ۲۰۲۰ ده تعهد برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است اما در نسخه ۲۰۲۰ نه تنها عنوان برخی تعهدات تغییر نموده، بلکه جایگاه تغهدات نیز تغییر کرده است.

حرفه ای پاسخ داده شده در ۲۲ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

عرض سلام و ادب
در نسخه اینکوترمز ۲۰۲۰ قاعده DAT به معنای تحویل در پایانه با حفظ ویژگی های اصلی به قاعده DPU تغییر نام داده است. در واقع قاعده جدید و یا تغییر یافته ای است که فروشنده در محل مورد توافق مسئول تخلیه کالا و هزینه آن می باشد.تعهدات در برخی قواعد از جمله قاعده CIP تغییر نموده است. در نسخه ۲۰۱۰ فروشنده در این قاعده مکلف به ارائه بیمه نامه با حداقل پوشش (کلوزC) بیمه ای بود اما در نسخه اینکوترمز ۲۰۲۰ فروشنده مکلف به ارائه بیمه نامه با پوشش کلوز A می باشد. هر چند در هر دو نسخه اینکوترمز ۲۰۱۰ و اینکوترمز ۲۰۲۰ ده تعهد برای خریدار و فروشنده در نظر گرفته شده است اما در نسخه ۲۰۲۰ نه تنها عنوان برخی تعهدات تغییر نموده، بلکه جایگاه تغهدات نیز تغییر کرده است.

جدید پاسخ داده شده در ۲۳ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر
  1. تغییر گروه بندی در اینکوترمز ۲۰۲۰ به دو گروه در حالی که نسخه های قوانین اینکوترمز قبل از ۲۰۱۰ به طور سنتی قوانین را به ۴ گروه تقسیم می کند.
  2. حذف ترم (DAT) تحویل در ترمینال Delivered at terminal در اینکوترمز ۲۰۱۰ وایجاد ترم تحویل در محل تخلیه شده مقصد DUP در اینکوترمز ۲۰۲۰ به جای DAT
فعال پاسخ داده شده در ۲۳ دی ۱۳۹۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید