دموراژ مبدا و دموراژ مقصد را تعریف کنید؟(سوال مهندس صحرایی – ۱آبان)

20 پاسخ(ها)

دموراژ (حق توقف) مبدا :زمانی اتفاق می افتد که کانتینر مازاد بر زمان تعیین شده در قرار داد (lay time) در اختیار صاحب بار قرار دارد .صاحب بار موظف است برای مازاد زمان تعیین شده در قرارداد به شرکت حمل و نقل جریمه بپردازد . دموراژ مقصد زمانی اتفاق می افتد که کانتینر پیش از موعد نسبت به تخلیه بار اقدام می نماید .

فعال پاسخ داده شده در ۳ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

دمواژ جریمه ای وهزینه ای است که از صاحب کالا بدلیل دیرکرد در برگشت کانتینر بعد از تمام شدن فری تایم دریافت می شود.
دموراژ مبدا جریمه ی بازه ی زمانی است که از مدت زمان دقیق برداشتن کانتینر از جایگاه  تا بارگیری آن یعنی فری تایم مبدا تجاوز کرده و کشتی دچار معطلی در بارگیری می شود.
دمواژ در مقصد جریمه ی  بازه ی زمانی است که از مدت زمانی که کانتینر پر از محوطه کانتینری برداشته میشود و تا زمانی که کانتینر خالی تحویل محوطه ی کانتینرهای خالی می شود تجاوز میکند.

 

فعال پاسخ داده شده در ۳ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

دمواژ جریمه ای وهزینه ای است که از صاحب کالا بدلیل دیرکرد در برگشت کانتینر بعد از تمام شدن فری تایم دریافت می شود.
دموراژ مبدا جریمه ی بازه ی زمانی است که از مدت زمان دقیق برداشتن کانتینر از جایگاه  تا بارگیری آن یعنی فری تایم مبدا تجاوز کرده و کشتی دچار معطلی در بارگیری می شود.
دمواژ در مقصد جریمه ی  بازه ی زمانی است که از مدت زمانی که کانتینر پر از محوطه کانتینری برداشته میشود و تا زمانی که کانتینر خالی تحویل محوطه ی کانتینرهای خالی می شود تجاوز میکند.

 

فعال پاسخ داده شده در ۳ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام
در صورتی که بارگیری کالا در مبدا یا تخلیه آن در مقصد بیشتر از زمان تعیین شده طول بکشد بابت این تاخیر باید مبلغی که از قبل تعیین شده است را به عنوان جریمه دیرکرد پرداخت شود.

مشاور پاسخ داده شده در ۳ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

زمانی که کانتینر در مدت زمان توافق شده با شرکت کشتیرانی، در زمان بارگیری، تحویل داده نشود، باید جریمه یا هزینه مازادی بابت دیرکرد در تحویل در زمان بارگیری کانتینر، به شرکت کشتیرانی پرداخت شود که به آن دموراژ در مبدا می گویند.

جریمه یا هزینه مازادی که بابت دیرکرد در برگشت کانتینر از مقصد پرداخت می شود، دموراژ مقصد می گویند.

حرفه ای پاسخ داده شده در ۳ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام و عرض ادب؛

دموراژ هزینه و البته جریمه ای است که به دلیل دیرتر برگرداندن کانتینر بعد از تمام شدن فری تایم از صاحب کالا اخذ می شود.

دموراژ مبدا: هنگامی که  مدت زمان کانتینر از جایگاه تا بارگیری آن یعنی فری تایم مبدا بیشتر می شود و کشتی را معطل می کند، به آن جریمه از صاحب کالا تعلق می گیرد.

دموراژ مقصد: اگر مدت زمان از فری تایمی که برای کانتینر از زمان برداشته شدن پر آن از محوطه کانتینری و برگرداندن خالی آن به محوطه کانتینری بیشتر شود، جریمه از صاحب کالا اخذ خواهد شد.

موفق و پیروز باشید.

حرفه ای پاسخ داده شده در ۳ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

دموراژ (حق توقف) مبدا :زمانی اتفاق می افتد که کانتینر مازاد بر زمان تعیین شده در قرار داد (lay time) در اختیار صاحب بار قرار دارد .صاحب بار موظف است برای مازاد زمان تعیین شده در قرارداد به شرکت حمل و نقل جریمه بپردازد . دموراژ مقصد زمانی اتفاق می افتد که کانتینر پیش از موعد نسبت به تخلیه بار اقدام می نماید .

فعال پاسخ داده شده در ۳ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

در هنگام عقد قرار داد اجاره کانتینر برای حمل دریایی ، مدت زمانی به نام Free Time  فری تایم در مبدا بارگیری و فری تایم در مقصد تخلیه بار توسط شرکت کشت رانی مشخص می شود .این مدت زمان مشخص کننده تعداد روزهایی است که صاحب کالا می تواند بدون پرداخت جریمه دیرکرد بازگشت کانتینر ، کانتینر را در اختیار داشته باشد .

فری تایم مبدا، بازه ای است، از لحظه ای که کانتینر خالی از محوطه کانتینرهای خالی برداشته میشود تا زمانی که کانتینر پر تحویل محوطه کانتینری شود.

فری تایم مقصد، بازه ای است ، از لحظه ای که کانتینر پر از محوطه کانتینری برداشته میشود تا زمانی که کانتینر خالی تحویل محوطه کانتینرهای خالی شود.

دموراژ کانتینر و یا بعبارت دیگر ، دیرکرد عودت کانتینر، هزینه ای است که از صاحب کالا، بدلیل دیرکرد در عودت کانتینر ، بعد از سپری شدن فری تایم اخذ می گردد.

دموراژ کانتینرهای ۲۰ فوت و ۴۰ فوت متفاوت است.

فعال پاسخ داده شده در ۳ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

زمانی است که کانتینر خالی از محوطه کانتینری برداشته می‌شود تا وقتی که کانتینر پر تحویل محوطه کانتینری می‌شود را دموارژ مبدا گویند.

زمانی است که کانتینر پر از محوطه کانتینری برداشته می‌شود تا وقتی که کانتینر خالی شده و تحویل محوطه کانتینری می‌شود را دموارژ مقصد گویند.

فعال پاسخ داده شده در ۳ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

سلام

هزینه دموراژ برای بارگیری و تخلیه بار کانتینر ها تعریف می شود. برای بارگیری مدت زمان مشخصی با عنوان free time وجود دارد که در این مدت زمان چه در مبدا به هگام بارگیری و چه در مقصد به هنگام تخلیه بار، می بایست در مدت زمان تعریف شده کانتینر ها آماده بارگیری در کشتی باشند و یا اینکه تخلیه شده و به مالک اصلی عودت داده شود. اگر زمان بارگیری یا تخلیه بیشتر از مدت زمان تعیین شده که معمولا ۲ هفته است، طول بکشد هزینه ای تحت عنوان دموراژ مبدا یا مقصد به عنوان جریمه برای صاحب کالا در نظر گرفته می شود.

 

حرفه ای پاسخ داده شده در ۳ آبان ۱۳۹۹.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ضوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید