مدال

سیستم امتیاز دهی

شما زمانی امتیاز دریافت می کنید که مردم به پست های شما رای دهند

 • +1
  ایجاد یک سوال
 • +3
  سوال امتیاز داده شده
 • +3
  پاسخ امتیاز داده شده
 • +5
  پاسخ پذیرفته شده

سیستم مدال دهی

شما زمانی امتیاز دریافت می کنید که مردم به پست های شما رای دهند

مدیر ارشد
100000
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید :

ویرایش سوال های دیگران

رای منفی (هزینه 1 امتیاز در پاسخ و سوال)

ویرایش پاسخ های دیگران

رای مثبت

ارسال یک دیدگاه

مشاور
10000
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید :

ویرایش سوال های دیگران

رای منفی (هزینه 1 امتیاز در پاسخ و سوال)

ویرایش پاسخ های دیگران

رای مثبت

ارسال یک دیدگاه

حرفه ای
1000
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید :

ویرایش سوال های دیگران

رای منفی (هزینه 1 امتیاز در پاسخ و سوال)

ویرایش پاسخ های دیگران

رای مثبت

ارسال یک دیدگاه

فعال
100
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید :

ویرایش سوال های دیگران

رای منفی (هزینه 1 امتیاز در پاسخ و سوال)

ویرایش پاسخ های دیگران

رای مثبت

ارسال یک دیدگاه

جدید
0
امتیاز مورد نیاز
شما می توانید :

ویرایش سوال های دیگران

رای منفی (هزینه 1 امتیاز در پاسخ و سوال)

ویرایش پاسخ های دیگران

رای مثبت

ارسال یک دیدگاه