عقل و ادب در تجارت به چه کار می آید؟

زمانی که هر انسانی می خواهد در جاده ای قدم بگذارد باید بداند که برای پیمودن آن راه نیاز است تا چه چیزهایی بردارد و باید بداند انتهای آن راه به کجا می رسد.

 

اگر از شما بپرسیم که خوشبختی را در بین مردم جهان زیاد می بینید یا کم چه می گویید؟

به نظر شما اکثر مردم در زندگی خود خوشبختی را حس کرده و طعم آن را چشیده اند و یا آنکه از آن محرومند؟

حالا اینکه معنای خوشبختی واقعی چیست بماند.

اینکه خوشبخت حقیقی به چه کسی می گویند سخن دیگریست.

می خواهیم با همان تعریفی که هر کسی از خوشبختی در ذهنش دارد به این سوال پاسخ دهیم.

آیا اکثر مردم با همان تعریف خودشان از خوشبختی به خوشبختی نزدیک ترند یا به بدبختی؟

 

اگر شما هم با ما هم نظرید پس باید تصدیق کنید که جاده خوشبختی از عقل های مردم به دور است چرا که مردم تابع عقل های خودشان هستند و اگر عقل هایشان آن ها را به سمت خوشبختی می کشاند پس باید اکثر مردم حداقل از نظر خودشان خوشبخت باشند حال آنکه خود مردم می گویند که احساس خوشبختی کمی دارند و حس بدبختی در آنها افزون تر است.

 

حالا سوال دیگر اینجاست.

این مردمی که خودشان با عقل هایشان خوشبخت نشده اند چرا وقتی کسی سخنی می گوید که با عقلشان نمی خواند آن شخص را غلط و خود را درست می دانند؟

اگر آنها عقلشان درست بود چرا زندگی خوشبختانه ای را به آنان ارمغان نداد؟

پس معلوم می شود عقلشان غلط بوده و تصمیماتشان آنها را خوشبخت نکرده است.

چرا اینقدر راحت کسی را که خود خوشبخت است و دیگران را هم به خوشبختی نزدیک تر کرده می کوبند و نظراتی که از او مخالف عقل خود می بینند مردود تلقی می نمایند؟

آیا همین هم از کم عقلی آنان نیست؟

 

بدانید که هر عقلی را یارای درک حرکت درست در مسیر خوشبختی نیست.

این جاده خوشبختی چیزی نیست که همگان بتوانند پیش نیازهایش را بفهمند.

این موضوع محتاج راهنمایانیست که خدا برای مردم مشخص نموده است.

هر کس این راهنماها را کنار بگذارد و تنها بر عقل خودش و یا اطرافیانش تکیه کند به دیوار کهنه ی فرسوده ای تکیه کرده که دیر یا زود فرو می ریزد و آنکس که به آن تکیه داده را بر زمین می زند و استخوان هایش را می شکند.

اما کسی که به راهنمایان الهی تکیه کند مانند کسیست که به ریسمان محکمی چنگ زده که هیچگاه پاره نمی شود و آن شخص را به زمین نمی کوبد و در چاه نمی اندازد.

 

امام مومنان و سرور شایستگان علی علیه السلام فرمودند: هر چیزی محتاج عقل است و عقل محتاج ادب است./

 

پس لازم است تا این انسان با بهره گیری از راهنمایی خیرخواهانی که خدا برای مخلوقاتش قرار داده عقلش را رشد دهد چرا که هر چیزی به عقل احتیاج دارد و بی عقل هیچ چیزی سامان نمی پذیرد.

ریشه تمام مشکلات انسان در دنیا و آخرت از نقص عقل است و کسی که عقلش بالا رود خطایش کم می گردد و سودش زیاد می شود.

حتی به فرموده ی رسول خدا بهشت را هم به میزان عقل هر کس می دهند./

آنکه عقلش بالاتر باشد بهشت بهتری خواهد داشت و آنکه عقلش کمتر باشد بهشت پایین تری نصیبش می شود و منظور از بالا و پایین مانند طبقات ساختمان نیست که یکی در طبقه یک باشد و دیگری در طبقه دو بلکه به میزان لذتیست که عقل های بالاتر از درک های بهتر می برند.

 

آیا در خود نمی بینید که هر چه عقلتان رشد می کند شنیدن کلام خدا و رسولش در وجودتان شیرینی و لذتی پدید می آورد که با چیزی قابل وصف نیست و آن زمان که عقلتان کمتر بود آن لذت را درک نمی کردید؟

و آیا نمی بینید کسانی را که از نعمت عقل بهره ی کمی برده اند چون کلام خدا به گوششان می خورد احساس خستگی و کسالت می کنند و چون حرف های بی ارزش و لغو و بی فایده را می شنوند ساعت ها با آن خوش می گذرانند؟

 

ای مردم

شما در پی چه مسیری می گردید تا از شما فردی خوشبخت تر بسازد؟

چه مسیری از تجارت بهتر و چه جاده ای از آن شیرین تر که به فرموده فرستادگان الهی هم انسان را از نیازمند شدن به دیگران نجات می دهد و هم روزی های فراوان به سمت انسان می آورد و هم عقل را رشد می دهد.

خدا می داند که اگر ما راهی بهتر از تجارت می یافتیم کسانی را که به سخنان ما گوش می دهند به آن راه فرا می خواندیم تا خیر بیشتری نصیبشان کنیم و از کنار آن کار خودمان هم به سود بیشتری برسیم.

 

بدانید که تجارت هم مانند هر چیز دیگری محتاج عقل است و  عقلی که برای تجارت نیاز است بیشتر است از عقلی که برای مشاغل دیگر مورد نیاز است.

از اینروست که می بینی کمتر انسان جاهلی پیدا شود که میل به تجارت داشته باشد و کمتر کسی از اجیران و بردگان ثروتمندان را بیابی که رغبت به تجارت در وجودش شعله ور شود.

تجربه به ما درستی کلام امیرمومنان را نشان داده و یقینمان را زیاد کرده است.

آنچه ما دیدیم آن بود که تجارت را انسان های خاص می پذیرند و آنان که افکارشان عوام گونه است انکار می کنند.

عوام مردم کارگری و کارمندی و تدریس و مشاغل خدماتی را می پسندند.

این خواص هستند که به تجارت و تولید و صنعت و کشاورزی و دامداری روی می آورند و رزق و روزی خدا را بین بندگانش پخش می کنند.

عوام الناس دنبال آنند که کاری را کسی راه اندازی کند و آنان اجیرش شوند و آخر ماه حقوقی بگیرند و خواص در پی آنند که شغلی تاسیس کنند و دیگران را به تحرک و تکاپو در آورند.

جالب آنست که چون عوام الناسی را  عوام الناس خطاب کنی از تو سخت آرزده خاطر می شود.

آنها دوست دارند آنان را از جمله خواص بدانی حال آنکه شغلشان شغلی عامی و فکرشان فکری عامی و نگاهشان به دنیا نگاهیست که میلیون ها نفر همین نگاه را دارند باز هم دوست دارند به آنها بگویی انسان خاص!

نیاز بیشتر تجارت به عقل برای کسانی که خواهان رشد عقل هستند جذاب است چرا که می دانند با ورود به تجارت و صبوری در آن عقلشان بالاتر می آید.

اما کسانی هستند که از نعمت عقل بهره کمی دارند و عاقلتر شدن هم برایشان ارزشمند نیست.

ممکن است وارد آراد هم بشوند.

ما همواره سعی کرده ایم عقل های آرادی ها را رشد دهیم.

اما گروهی هستند که بر عقل های سابق خود تکیه می کنند و خیرخواهی ما را نمی پذیرند و آنچه از عقل بالاتری به آنان پیام می دهد انکار کرده و عقل کمتر خود را ترجیح می دهند.

از اینروست که مدت زمانی می گذرد و چون آنچه برای تجارت از عقل نیاز است در آنان به وجود نمی آید نتیجه خوبی هم نمی گیرند و به همین زودی ها تجارت را رها می کنند و مانند قبل کارگر و کارمند دیگری می شوند.

 

امیرمومنان فرمودند: بشنو، بفهم، باور کن سپس به کار ببند تا رستگار شوی./

 

اما این جماعت نه می شنوند و نه وقتی می گذارند تا خوب بفهمند پس باور هم نمی کنند و طبیعتا به کار هم نمی بندند و  یقینا رستگاری ای هم نمی بینند.

آنگاه آراد را دروغگو و فریبکار و کلاهبردار خطاب کرده و می روند.

از آنان بپرسی چند متن از سایت آراد را خوانده ای می بینی که به ده نمی رسد.

می پرسی چند جلسه از سخنرانی ها و کلاس ها را شرکت کرده ای می بینی ده نمی شود.

بپرسی روزانه چقدر بر روی سخنانی که آراد می زند فکر می کنی تا بفهمی می بینی یک ساعت هم نمی شود.

تنها خدا و خودشان می دانند اینان با خود چگونه می اندیشند و مغزشان چگونه فرمان می دهد.

 

ای مردم

به سخن ما اگر گوش نمی دهید و انکارمان می کنید برای ما محل نگرانی نیست.

اما واقعا وقت بگذارید بر روی رشد عقل هایتان.

عقلتان رشد کند نفعش برای خود شماست.

اگر عقلتان رشد کند و ما دروغگو باشیم تشخیصش برایتان راحت تر و به ضرر ما خواهد بود.

اگر ما قصدمان فریب بود چرا اینقدر شما را به تفکر توصیه می کنیم؟

کسی که فریبکار است دلش می خواهد مخاطبش کمتر فکر کند.

اینها همه برهان های روشنیست بر خیرخواهی ما.

 

حال که دانستی باید عقلت را رشد دهی و احتیاج تمام امور به عقل است باید بدانی همین عقل نیازمند ادب است.

اگر تو عاقلترین مردم باشی اما بهره ای از ادب نبرده باشی به مفت نمی ارزی.

دانشمند و پرفسور و دکتر باشی اما آداب را ندانی و رعایت نکنی آن علم و دانشت پشیزی ارزش نخواهد داشت.

و ادب در هر چیزی متفاوت از چیز دیگر است.

شما که حالا در تجارت قدم گذاشتید باید آدابش را هم بدانید.

در ادامه شما را با ده ادب از آداب تجارت آشنا می کنیم که اینها همه برگرفته از کلام رسول خدا و جانشینان اوست و ما از سر خود معرفت و درکی نداریم.

 

اولین ادب از آداب تجارت جسارت و بی باکی است.

برای تاجر ترسو بودن خیلی زشت است.

مبادا به یک تهدید ساده خود را وا دهید و همه چیزتان را ببازید.

امیرمومنان علی بن ابیطالب می فرمایند: تاجر ترسو محروم است و تاجر جسور پر رزق و روزی./

 

دومین ادب تجارت آنست که ربا نخوری و ندهی.

مبادا پولی بگیری و در ازای آن پول، پول بیشتری را وعده دهی و یا پولت را در جایی بخوابانی تا در چند روز دیگر بیشترش را به تو پس دهند و یا کالایی را چند روز بیشتر از زمانی که وعده کرده ای نگه داری تا در ازای ماندن آن کالا نزد تو سود بیشتری عاید تو شود که اینها همه از رباست و ادب نیست تاجر اهل ربا باشد.

 

سومین ادب از آداب تجارت آنست که هیچگاه قسم نخوری و سوگند یاد نکنی حتی اگر راست بگویی.

 

چهارمین ادب از آداب تجارت آنست که نباید عیب کالایت را بپوشانی و از مشتری ات مخفی کنی و اگر خلاف این کردی بدان که بی ادبی.

 

پنجمین ادب از آداب تجارت آنست که نباید از قسمتی از کالایت چنان تعریف نمایی که مشتری را مجذوب نموده و از پرداختن به سایر بخش های کالایت که نواقصی در آن است غافل شود.

 

ششمین ادب از آداب تجارت آنست که حق نداری چون خواستی محصولی را بخری بر آن محصول عیب بگذاری تا از قیمتش کم کنی.

 

هفتمین ادب از آداب تجارت آنست که چون خواستی در ابتدای صبح تجارتت را آغاز کنی از خداوند طلب خیر نمایی و بر پیامبر و اهل بیتش که مجرای درک تو بر اصل تجارت و ملزومات آن شدند درود فرستی.

 

هشتمین ادب از آداب تجارت آنست که معامله را آسان گیری و از سخت کردنش بپرهیزی و اگر پشیمان شد تا آنجا که ضرری متوجه خودت نشود از او بپذیری و فسخ نمایی.

 

نهمین ادب از آداب تجارت آنست که چون وزن می کنید سنگین تر وزن کنید چرا که امام صادق علیه السلام فرمودند کامل کشیدن کالا آنست که کفه ترازو سنگین تر شود.

 

دهمین ادب تجارت صدقه دادن و انفاق کردن است.

رسول خدا فرمودند: ای جماعت تاجران، معاملات شما بسیار با سخن های لغو و بیهوده و سوگند همراه است پس آن را با صدقه دادن مخلوط کنید./

 

از خداوند می خواهیم به حق این روز که گمان است روز آخر ماه مبارک رمضان و مهمانی خدا باشد عقل های ما را در تجارت رشد دهد و ما را در آن مودبتر گرداند.

باشد که به این سبب، روزی حلال و گسترده ای نصیبمان گردد و طی کردن مسیر بندگی اش برایمان آسانتر شود.

دیدگاه خود را ثبت نمایید.

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

26 پاسخ
 1. امیر کریمی
  امیر کریمی گفته:

  سلام
  اگر به این نتیجه رسیدیم که عقل هامون ناقصه و راهی که میریم اشتباهه باید از عقل خودمون پیاده شیم و به عقلی که کامل تر هست رجوع کنیم و اگر نکنیم از تکبرمون هست و آراد در این چند ساله نشون داده که حرف ها و راهنمایی هایی که میکنه قطعا حرف های درست و کاربردی بوده و هر کس گوش کرده به نتیجه رسیده و موفق شده است.
  پیشاپیش عید فطر رو به شما و همه آرادی ها تبریک میگم. دعای قشنگی بود و خداوند به حق ماه مهمانی اش و به حق محمد و آل محمد توفیق با ادب تر و عاقل تر شدن در تجارت را نصیب همه ما گرداند.

  پاسخ
  • Nazanin
   Nazanin گفته:

   شروع تجارت در گام اول نیاز به سرمایه اولیه ندارد؟
   خیلی افراد چنین سرمایه ای ندارند و مجبورند سراغ مشاغل خدماتی بروند

   پاسخ
   • سارا کیمیایی
    سارا کیمیایی گفته:

    سلام
    کسی که شغل داره، پس پول به دست می آره، می تونه با جمع کردن همان پول کم، کار تجارتش رو آغاز کنه. البته بدون پول هم می شه که اینجا مجال مجال گفتنش نیست، فقط می تونم بگم در ابتدا باید زحمت بکشه و دانش اندوزی کنه.

    پاسخ
   • majid
    majid گفته:

    سلام عرض ادب و احترام خدمت رئیس محترم آرادبرندینگ و دلسوز ممنونم ازشما. من.همیشه
    ازمطالب توضیحات خوبتون آنجایی
    که ذهنیت من آگاه مبهم است
    همیشه جستجویی میکنم
    که مبادا ازوجودکهنه ام درمانده شوم و عقب مانده جاده آخرتم شوم.لیکن
    تحسین برانگیز است سبک تعریف.معنی وشعوری باسواد
    که چگونه روان پاک بیان میکنید
    اوبراین باورهستم
    هر بی انظباطی.به
    مقام انظباط خواهدرسید.تشکر
    میکنم ازشما وجهادگران که عاشقانه مسیرسه کائنات رومتجلی میکنید.وروز
    زمان.را متوجهمان
    میکنید.سپاس
    بیکران.majid

    پاسخ
   • محمد دلگری
    محمد دلگری گفته:

    آراد برندینگ فضا و امکانی را برای شما فراهم می سازد که بدون نیاز به سرمایه اولیه و با هزینه اندک تجارت را آغاز نمایید. این مزیت از آنجا ایجاد شده است که شما در ابتدا به تبلیغات و برندسازی می پردازید و مشتری به دست می آورید و با اعتمادسازی از او پول می گیرید و سپس کالا را از تولید کننده خریداری کرده و تحویل مشتری می دهید. به این شکل نیازی به خرید کالا در شروع کار و قبل از داشتن مشتری ندارید و سرمایه بالا نیاز نخواهد بود.

    پاسخ
 2. محمد دلگری
  محمد دلگری گفته:

  بسیار سپاسگزارم. از خدا می خواهم با لطفش مرا هم در این مسیر یاری نماید تا ادب و عقلم رشد کند.

  پاسخ
 3. سید حسین
  سید حسین گفته:

  به نام هم او که می داند

  سلام به دوستان آرادی

  متن وگفته های خوب و قابل تامل بود
  با ادب در تجارت احتمالا راه موفقیت مالی را طولانی میکند ولی مطمئنا راه مستقیم ادب است.
  خداکند بتوانم در راه مستقیم پایدار باشم.

  تشکر از شما مربی عزیز

  پاسخ
 4. حسین صالحی
  حسین صالحی گفته:

  سلام
  وقت بخیر
  بله و به راستی که دو سوم عقل در تجارت است و خدا را شکر که به واسطه آراد با مسیر شیرین و پربرکت تجارت آشنا شدیم.
  بسیار سپاس گذار که به این زیبایی و دقیق مسائل را برای ما روشن می کنید. قسمت مربوط به ده آداب تجارت واقعا آموزنده بود. خداوند خیرتان بدهد.
  انشاالله که خداوند عقل های ما را رشد دهد و ما را مودب تر گرداند تا تبدیل به یک تاجر عاقل و با ادب شویم.

  پاسخ
 5. حسین دادخواه
  حسین دادخواه گفته:

  اگر ناقص بودن عقل خود را بپذیریم و از افرادی که از ما آگاه ترند و تجربه بیشتری نسبت به ما دارند مشورت کنیم قطعا موفق می شویم.
  ممنون از عوامل زحمتکش و لسوز آراد برندینگ

  پاسخ
 6. سجاد دارابی
  سجاد دارابی گفته:

  با سلام
  پیشاپیش عید فطر عید بندگی خدا رو خدمت ریاست محترم آراد و تمامی بزرگان آراد تبریک عرض می کنم بله دقیقا همینطور است آداب هر چیزی اگر رعایت کنیم در آن کار موفق تر خواهیم بود.

  پاسخ
 7. آسمان
  آسمان گفته:

  تشکر می کنم که مطالب ارزشمندی را ارائه می کنید.
  وقتی مطالب را می خوانم انرژی بسیاری را می گیرم و نگاهم بازتر می شود.

  یک مطلبی را که دوست دارم برای شما هم بگویم این هست که:

  پدرم به خاطر شخصیتی که دارند، انسان های زیادی با ایشان مشورت می کنند و ما با چشمان خود دیده ایم هر کس آمد با پدرم مشورت کرد و حرف هایش را شنید و هر چند که با عقل خودش جور در نمی آمد ولی به حرف پدرم عمل کرد، الان از لحاظ مالی و خانوادگی در رتبه بالاتری قرار دارد.

  ولی کسانی هم بوده اند، که آمدند و شنیدند ولی عمل نکردند و یا اصلا با پدرم مشورت نکردند و با عقل خودشان و یا اطرافیانشان کار را جلو بردند، این گروه یا موفق نشدند و یا اینکه پیشرفت خاصی نداشتند.

  و اینکه مطالبی را که من از طریق شما یاد می گیرم، در جمع خانوادگی خودمان بیان می کنم و هر کسی در مورد این صحبت ها نظرش را می گوید و بحث ها معمولا جذاب و طولانی می شود.

  پاسخ
 8. زهرا علوی ( رها)
  زهرا علوی ( رها) گفته:

  سلام وقتتون بخیر
  ممنونم چقدر زیبا اون ده مورد ادب رو بیان کردیدکه چند موردش دقیقا دغدغه خودم توی فروش بود و الان که خوندم ایرادم رو متوجه شدم تا ان شاءالله اصلاح کنم
  خدا به سبب این خیرخواهی بزرگی که در حق ما کردید، عقل هاتون رو روز به روز رشد بیشتر بده، لذت دعا و مناجات ها رو بیشتر به دلتون بچشونه، عزت در دنیا و اخرت نصیبتون کنه و با امیرالمونین محشور بشید ان شاءالله

  پاسخ
 9. لیلی محمدی
  لیلی محمدی گفته:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام و عرض ادب

  صد ها هزار بار آمین برای دعای خیرتون
  و بار ها و بار ها شکر و سپاس خدایی که شما رو سر راه ما آرادی ها قرار داد بابت این همه خیرخواهی و سبب خیر بودنتون و سپاسگزار شمای عزیز و بزرگ که خیر میخوایین در زندگی ماها و به خاطر ما سختی های زیادی رو به خودتون متحمل میشید.
  خداوند براتون صد ها هزار برابرش رو جبران کنه ان شاءالله و خودش پشت و پناه و محافظتون باشه.

  عید فطر رو بهتون پیشاپیش تبریک میگم، ان شاءالله خدا به حق خوب ترین هایی که پیشش عزیزن براتون عزت روز افزون و خیر و برکت بیشتر از همیشه بخواد و کمک کنه تا به عنوان یک شاگرد خیلی کوچیک بتونم صادقانه گوشه خیلی خیلی خیلی کوچیکی از این خیرخواهی رو در حقتون جبران کنم و شکرگزار باشم همیشه بابتش
  عین همیشه التماس دعای خیر ازتون دارم
  لطفا من رو هم از دعاهای خیرتون بی نصیب نکنید.

  پاسخ
 10. ناشناس
  ناشناس گفته:

  سلام
  وقتتون بخیر
  عقل وادب درتجارت ب این معنی هست که ما نباید فقط ب فکرخودمان باشیم بلکه ب کسایی که دراین راه قدم گذاشته اند ومیخواهند روزی حلال برای خود وخانواده ی خود دربیارن باشیم مانباید با دوزوکلک محصولمون رواراعه بدیم بلکه باید همانطوری که محصولمون هست اراعش بدیم که اعتبارواعتماد کسب کنیم

  پاسخ
 11. عدنانی
  عدنانی گفته:

  سلام عیدتان مبارک
  ممنون بابت مطالب مفید این بخش
  در خصوص اولین مورد از آداب که به عنوان بی باکی و جسارت تاجر و ترسو نبودن او مطرح شده است تقاضا دارم که در آینده این موضوع توضیحات بیشتری داده بشود مثلا موضوع پیگیری جسورانه برای دریافت مطالبات…جرات ورزی در زمان مذاکرات نهایی معامله و شجاعت برای مطالبه گری خواسته هایمان شاید در همین حوزه باشد همچنین داشتن قاطعیت در بیان مواضع که به نظرم ریشه آن همین جرات ورزی است البته در بعضی کلاس ها استاد زیر کلایی مواردی را با اصطلاح سفت زدن در هنگام صحبت آموزش دادن که واقعا مفید بود و احساس میکنم روش هایی برای تمرین این نوع از مذاکره قاطعانه و شجاعانه نیاز دارم

  پاسخ
 12. راحله طاهری فرد
  راحله طاهری فرد گفته:

  با سلام
  خداوند بزرگ را سپاسگزارم که به من این متن بسیار عمیق را نشان داد تا بقیه مسیر را با اشتباهات کمتر ادامه بدم و برای رشد عقل و ادب در تجارت قدم بردارم.
  از ریاست محترم اراد و اساتید عزیز کمال تشکر و قدردانی دارم . در پناه حق

  پاسخ
 13. اکبر زارعی
  اکبر زارعی گفته:

  سلام علیکم..

  با عرض تبریک این روز عید و خجسته بهمحضر

  جناب رئیس که ما هر چه داریم از برکت وجود

  ایشان است.

  امیدواریم خداوند به برکت این روز عقل های

  ما را بیشتر و دیدگاه ما را نسبت به کسانیکه

  خیر خواه ما هستند و راه درست تری به ما

  نشان می دهند افزون تر نماید به

  برکتصلوات بر محمد و آل محمد (ص)

  پاسخ
 14. سیده زاهده بشارتی
  سیده زاهده بشارتی گفته:

  سلام
  خیلی خوش حالم که با مجموعه آراد آشنا شدم
  با خواندن خبر هایی که هر روز منتشر میشه برای انجام یک فعالیت بزرگ و تجارت خیلی ترقیب می شوم اما خب سرمایه اولیه آن را ندارم و احساس میکنم باید خیلی آگاهیم را در این مورد افزایش بدهم امید وارم من هم بتوانم یک روز به عنوان یک تاجر فعالیت داشته باشم
  ممنون از مقالات خوبتون

  پاسخ
 15. زهرا كربلايى
  زهرا كربلايى گفته:

  سلام
  بسیار سپاسگزارم
  با اینکه کم متوجه شدم
  اما متن خیلى بهم تأثیر گذشت
  مهمترش بود که باید از ترس بگذریم ونذاریم ترس ما رو از هدفمون دور کنه .

  پاسخ
 16. majid
  majid گفته:

  سلام مجدد به بزرگان وعزیزان فعال آرادبرندینگ
  اینکه من سالیان سال دقت کردم.چگونه
  بهترین ماشین روساختند.وچگونه بدترین ماشین روساختند.
  فرق ما انسانها این است؟ که دقت به
  ساختن معلومات و ذهنیت صحیح.رودونبال کنیم، تا بتوانیم ازوجودمان درمانده نشویم
  سپاسگزارم majid

  پاسخ
 17. عذرا خیری
  عذرا خیری گفته:

  سلام
  مث همیشه سخنان روشنگر و پر سودی برای ما داشتید
  و من با سخنان شما کاملا موافق هستم چرا که اگر اراد کلاهبردار بود دعوت به عقل نمی کرد بلکه با این داعیه پیش می رفت که نیازی نیست هیچ فکر و تحقیقی انجام دهی و ما یعنی اراد همه کارها را برایت انجام میدهیم
  در این صورت خیلی راحت می تونست کلاهبرداری کنه و این نکته از قدیم الایام بوده که کلاهبرداران کسانی هستند که از جهل مردم سوء استفاده میکردند نه از به عقل رساندن آنها
  پس کمی بصیرت کمی عقل کمی تفکر لازم است.

  پاسخ