📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
🌟 جایزه بهترین پاسخ ۶ محتوای فارسی رایگان
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.
🎁 به بهترین سوال در هر روز ۱۰ محتوای فارسی رایگان و به بهترین پاسخ برای هر سوال ۳ محتوای فارسی رایگان جایزه داده می شود.
💎 در گروه تلگرام آرادی ها هر روز یک سوال پرسیده می شود و به بهترین پاسخ ۱۰ محتوای فارسی رایگان هدیه داده می شود.
💰 برندگان جوایز روز - با ما انس بگیرید.

وظایف مدیر عامل در قانون تجارت

مدیر عامل در قانون تجارت می تواند با رأی عموم هم برگزیده شود که این فرد وظایف به خصوصی را هم در بر دارد.
در قانون تجارت ذکر شده است که مدیر عامل نمی تواند رئیس هیئت مدیره باشد.
شرایط و وظایفی این مدیران به این صورت است که مدیر عامل باید شخصی حقیقی و غیر از اعضای هیئت مدیره و سهامداران باشد.
یک فرد نمی تواند مدیر عامل چندین شرکت باشد.
مدیران انتخابی در تجارت باید بسیار قوی باشند و قراردادها را به صورت منظم و مرتب تهیه و تنظیم نمایند تا مشکلی در آن بوجود نیاید.