مقاله در مورد توسعه برند

مقاله در مورد توسعه برند را توضیح دهید.
مقاله هایی بوجود آمده است که توسعه برند را توضیح داده اند و مراحل چگونگی این که یک برند توسعه پیدا کند و در بین مردم معروف شود را بازگو کرده است.
خوب برای توسعه دادن یک برند مشکلاتش را بیابید و نسبت به برندهای دیگر آن را مورد بررسی قرار دهید و حتی از همه مهم تر نیاز هایی که مردم دارند را هم می توانید در برند محصول خود تا حد الامکان به کار ببرید.