فرم خرید و فروش فصلی دارایی

جهت گزارش از خرید و فروش فصلی دارایی های شخصی می توان از فرم ها استفاده نمود.
فعالیت های سودآوری همواره با هزینه هایی همراه می باشد. جمع آوری این هزینه ها و میزان سودآوری های انجام شده در قالب فرم های گزارش می تواند انجام محاسبات اقتصادی را ساده تر نماید. از همین روست که همواره حسابداری دقیق بخشی از سرمایه گذاری می باشد تا بتواند به انجام درست محاسبات این امر پرداخته و در نتیجه این امر نیز امکان کسب نتایج مطمئن و تضمین شده وجود دارد.
در فعالیت های سودآوری همواره توجه به مسئله میزان سود و قرار دادها برای محاسبات دقیق و تقسیم سودآوری ها امری ضروری می باشد.