ضریب هزینه بازاریابی

نتایج مطالعات کارشناسان نشان دهنده این مسئله می باشد که ضریب انجام فعالیت های بازاریابی از هزینه های آن بسیار بیشتر می باشد.
فعالیت های بازاریابی همواره با هزینه های بالایی همراه می باشد و هر چه از روش های سنتی تری استفاده شود میزان هزینه ها افزایش می یابد. در این زمینه فعالیت هایی نظیر بازاریابی تلفنی، حضوری و … از جمله فعالیت هایی است که نه تنها با هزینه های بالا همراه می باشد بلکه زمان مصرفی بالایی را نیاز دارد. از همین رو شناخت جامعه هدف در این عرصه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که شما می توانید ضمن بهره مندی از آن ها به بهترین شکل اقدام به توسعه سودآوری های خود نمایید.