میلیاردر شدن بدون سرمایه

سودآورترین سرمایه گذاری در ایران

یکی از سودآورترین سرمایه گذاری در ایران وارد شدن به بازار بورس است.
با بررسی روند یکساله بازارهای اقتصادی می فهمیم که بورس تهران در کنار افت بازار توانسته است بازدهی مثبتی را به دست آورد.
و همواره به عنوان یکی از سودآورترین سرمایه گذاری در ایران مطرح شود.

امروزه علیرغم اینکه بورس تهران روند نزولی سپری میکند اما یکی از روشهای سودآوری در ایران محسوب می گردد.