جایگاه یابی در ذهن مشتری

در فعالیت های مربوط به فروش جایگاه یابی مناسب در ذهن مشتری منجر به پایداری آن ها می شود.
مشتری مهم ترین بخش تشکیل دهنده در فعالیت های تجاری می باشد که اهمیت به آن ها به معنای اهمیت به کسب و کار و جایگاه خود می باشد. راضی سازی و اعتمادسازی مشتریان یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در مسئله افزایش فروش و جذب مشتریان جدید می باشد. زیرا که همواره تبلیغات انجام شده از جانب مشتریان وفادار اثرگذاری بیشتری را در جذب مشتری ایجاد می نماید. در همین خصوص آشنایی با فعالیت ها و اصول مربوط به فروش موفق شما هم می توانید در بهترین شرایط در بازارهای رقابتی موفقیت های لازم را کسب نمایید.