📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
🌟 جایزه بهترین پاسخ ۶ محتوای فارسی رایگان
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.
🎁 به بهترین سوال در هر روز ۱۰ محتوای فارسی رایگان و به بهترین پاسخ برای هر سوال ۳ محتوای فارسی رایگان جایزه داده می شود.
💎 در گروه تلگرام آرادی ها هر روز یک سوال پرسیده می شود و به بهترین پاسخ ۱۰ محتوای فارسی رایگان هدیه داده می شود.
💰 برندگان جوایز روز - با ما انس بگیرید.

تولید ملی سرمایه ایرانی

چه چیزی می تواند باعث موفقیت در تولید ملی و سرمایه ایرانی شود به توضیحات زیر توجه فراوان کنید.
در بخش های مختلف تولیدی کشور یکی از عامل های مهمی که باعث موفقیت در تولید ملی و سرمایه ایرانی کشور شده است توجه فراوان به نخبگان است خوب می توان گفت اگر کشورهای دیگر با موفقیت چشم گیری در اقتصادشان روبه رو شده اند دلیل آن توجه بیش از حدشان به نیروی انسانی نخبه بوده است.