📺 کلاس های مجازی - اساتید در انتهای هر کلاس، سوالی را از مباحث جلسه طرح می کنند که در بخش پرسش و پاسخ قرار داده می شود.
🌟 جایزه بهترین پاسخ ۶ محتوای فارسی رایگان
❓ در بخش پرسش و پاسخ عضو شوید و درباره تجارت و اقتصاد بپرسید و پاسخ دهید.
🎁 به بهترین سوال در هر روز ۱۰ محتوای فارسی رایگان و به بهترین پاسخ برای هر سوال ۳ محتوای فارسی رایگان جایزه داده می شود.
💎 در گروه تلگرام آرادی ها هر روز یک سوال پرسیده می شود و به بهترین پاسخ ۱۰ محتوای فارسی رایگان هدیه داده می شود.
💰 برندگان جوایز روز - با ما انس بگیرید.

تعریف سرمایه ایرانی

اگر با تعریف سرمایه ایرانی آشنا نیستید می توانید کتاب ها و سایت های فراوانی را در این باره مطالعه نمایید.
سرمایه ایرانی از اصلی ترین داشته هاییست که استفاده از آن باعث رشد و تکاپو در کشور شده است.
سرمایه های ایرانی را باید در تمام ابعاد کشور جستجو نمایید و آن را در دو شاخصه بسیار مهم که یکی سرمایه های معنویست و یکی سرمایه های مادی بررسی نمایید.
سرمایه های ایرانی اراده ای ملی را می طلبد که با بهره گیری از تمام سرمایه ها بتوانیم کشور ایران را به اوج پیشرفت های مادی و معنوی برسانیم.