تعریف تبلیغات سیاسی

تبلیغات سیاسی می تواند از جمله تعریف های انجام شده برای زمان انتخابات باشد.
انتخابات فرصتی برای تبلیغات افراد سیاسی و ارائه فعالیت های خود در جهت افزایش جذب رای دهندگان می باشد. در این موارد هر فردی از کارشناسان امور تبلیغات برای فعالیت های خود استفاده می نماید تا بازدهی لازم را در جهت افزایش رای های خود ایجاد نمایند. توجه به این مسئله می تواند یکی از مهم ترین عواملی باشد که همواره مورد استفاده برای نامزدهای انتخابی قرار گرفته است زیرا که تبلیغات عاملی برای شناخت بیشتر جامعه هدف از شخصیت و همچنین فعالیت هایی که افراد تمایل به انجام آن دارند می باشد.