قانون تجارت بین الملل

تاجر از نظر حقوق تجارت

از نظر حقوق تجارت تاجر یکی از بخش های اصلی و اساسی در جهت فعالیت های صادراتی و افزایش تولید می باشد.
تاجران در مجموعه های کاری مختلف می توانند با انتخاب یک محصول و فعالیت در عرصه خرید و فروش آن عاملی برای رشد و پیشرفت جامعه باشند ضمن آنکه خود از بهترین سودآوری ها می توانند بهره مند شوند. هر چه این مسئله بیشتر مورد توجه مدیران و مسئولین کشوری برای افزایش تاجرین و فعالان تجاری قرار گیرد می تواند در رشد و سازندگی کشور بسیار موثر باشد. این امر از جمله مزیت هایی که می تواند داشته باشد مسئله افزایش تولید در نتیجه فروش بیشتر می باشد و خود عاملی برای جذب بیشتر مشتری است.